2000 GENEL NÜFUS SAYIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ / A Critical Viev To 2000 General Population Census: Erzincan Case

Erdal Akpınar
1.910 668

Öz


Özet

Ülkemizde ilki 1927 yılında, sonuncusu ise 2000 yılında olmak üzere on dört genel nüfus sayımı yapılmıştır. Bu sayımlar, ülkemizin alanında en uzmanlaşmış kurumlarından biri olan Devlet İstatistik Enstitüsü (D.İ.E.) tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye nüfusunun demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu sayımlar, son zamanlarda kamuoyunda ve bilimsel çevrelerde bazı tartışmalara konu olmaktadır. Bu durum, 2000 Genel Nüfus Sayımı için de geçerlidir. Tartışma daha çok sayımların temel verileri olan yerleşmelerin nüfus miktarlarının geçerliği ve güvenirliği konularında yoğunlaşmaktadır.

Bu araştırmada nüfus istatistiklerinin doğruluk derecesi test edilmektedir. Bu bağlamda Erzincan ili 2000 Genel Nüfus Sayımı istatistikleri üzerinde çalışılmıştır. Elde ettiğimiz bulgular, özellikle belediye örgütlü yerleşmelerin nüfus miktarlarının gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. Tespitlerimize göre bunun en önemli nedeni, sayımın çeşitli nedenlerle spekülatif hareketlere maruz kalmasıdır. Sorunun çözümü için, yürürlükteki 1530 Sayılı Belediye Kanunu’nun yeni belediyelerin kuruluşu ve belediye örgütlü yerleşmelerin merkezî bütçeden aldıkları malî payları düzenleyen maddeleri değiştirilmelidir. Ayrıca sayım görevlilerinin sayım kurallarına uygun hareket etmeleri sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

               

Anahtar Kelimeler: Nüfus sayımı, belediye örgütlü yerleşme, D.İ.E., Nüfus Coğrafyası, Erzincan. 

 

 Abstract

Fourteen population census, the first one is in 1927 and the last one is in 2000, was held in our country. These censuses were held by the State Institute of Statistics which is one of the most competent institutions of our country. These censuses which are held to determine the economical, social and demographic qualities of Turkish population have recently become the subject of some discussion among academics and public. This is also valid for the 2000 General Population Census. Discussions mostly focus on validity and reliability of the population which is fundamental findings of censuses.

 The aim of this study is to test accuracy of population statistics. Therefore, the results of 2000 population census of Erzincan are analyzed. The results show that especially the amount of population of municipality organized settlement doesn’t reflect the reality. According to our findings, the most important reason is that the census results are speculated by some motives. It is recommended that the code 1530 municipality law that arranges establishment of municipalities and municipality shares from state budged should be changed. Besides, it will be easier to solve this problem if census staffs obey the census rules.

 

Key Words: Population census, municipality organized settlement, State Institute of Statistics, Population Geography, Erzincan.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/