AVRUPA BİRLİĞİNE (AB) UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE VE AVRUPA’DA DAĞLIK SAHALARIN KULLANIMINA YÖNELİK PERSPEKTİFLER / Perspectives Aimed at Usage of Mountainous Areas In Turkey and Europe During the Process of Adaptation to the European Union (EU)

Muzaffer Bakırcı
1.597 396

Öz


Özet

Dağlık sahaların daha etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik arayışlar son yıllarda gittikçe önem kazanmış görünmektedir. Bu önem Birleşmiş Milletler Teşkilatının 2002 yılını “Dünya dağlar yılı” olarak ilan etmesi ve konuyu dünya kamuoyunun gündemine getirmesiyle en üst seviyeye çıkmıştır.

Dağlık sahaların korunması ve sürdürülebilir bir anlayışla ekonomiye kazandırılması isteği, uzun yıllardır Türkiye’nin üyesi olmaya çalıştığı Avrupa Birliği’nin de gündemine daha sık gelmeye başlamış ve bunun bir sonucu olarak da 1995 yılında Avrupa kongresinin tavsiye kararları arasında yer alan “Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı” kabul edilmiştir. Metni imzalayan üye ülkeler için bağlayıcı bir nitelikte olan Dağlık Bölgeler Şartı, ülkelerin kendi sınırları içinde yer alan dağlık alanları, komşu ülkelerle işbirliği içinde kesintisiz olarak korunmasını ve kullanılmasını öngörmektedir

Gerek  dağlık sahalarının sahip olduğu potansiyellerin  kullanılması ve ekonomiye kazandırılması, gerekse dünyayla bütünleşme ve Avrupa Birliğine üyelik sürecinde uyum şartlarının sağlanması açısından konu Türkiye için ayrı bir önem taşımakta ve etkili bir şekilde uygulamaya geçilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışmada dağlık sahaların potansiyelleri ve ülkeler için önemi, Türkiye topografyası içinde dağlık alanların görünümü, dağlık alanların daha rantabl kullanılmasına yönelik uluslararası faaliyet ve çalışmalar (özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde), Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı’nın öngördükleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde dağlık saha kullanımının önemine değinilecek ve Türkiye’de dağlık sahaların mevcut kullanım durumları, potansiyelleri ve geleceğe yönelik planlama perspektifleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:Dağlık Saha, perspektif, Avrupa birliği

Summary

It seems that searching aimed at more effective, productive and continuous usage of the mountainous areas has gained more importance during the recent years. Such importance has reached at its top level by means of announcement of 2002 as “the World Mountains Year” by the United Nations Organization and putting the subject into the agenda of the world’s public opinion.

The wish of protection of the mountainous areas and adding the same to the economy as a value with a continuous understanding has become an item in the agenda of the European Union of which Turkey wants to be a member for a long time more frequently and as a result of this, “European Charter of Mountain Regions” included among the recommendation decisions of the European Congress has been adopted on 1995. The Mountainous Areas Condition having a binding nature for the countries signing the text stipulates the uninterrupted protection and usages of the mountainous areas included within their own borders of the countries in cooperation with the neighbor countries.

This issue carries a separate importance for Turkey with respect to both using and adding the potentials of mountainous areas into the economy as a value and ensuring the adaptation conditions in the process of integration with the world and becoming a member of the European Union and thus it becomes an obligation to put it into the application in an effective manner.

In this study, potentials of the mountainous areas and their importance for the countries, appearance of the mountainous areas within the topography of Turkey, international activities and studies aimed at more productive usage of the mountainous areas (especially in European Union countries), provisions stipulated by the European Charter of Mountain Regions and the importance of the usage of the mountainous areas in the membership process of Turkey to the European Union shall be mentioned and the existing usage status, potentials and planning perspectives aimed at future of the mountainous areas in Turkey shall be dealt with.

Keywords: mountainous areas, perspectif, European Union


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/