DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜKLERİNİN DAĞILIŞI / The Distribution of the Average Sizes of Households in the Eastern Anatolia Region

Adem Başıbüyük
1.781 1.402

Öz


Özet

Türkiye’nin en yüksek ve engebeli bölgesi olan Doğu Anadolu’da şiddetli karasallığın da etkisiyle sosyoekonomik hayat bir takım güçlüklerle iç içedir. Yakın döneme kadar devam eden yüksek doğum oranları ve buna bağlı hızlı nüfus artışı, kısmen yavaşlamış olmakla birlikte, özellikle il ve ilçe merkezlerinde henüz yüksek seviyededir. Geleneklerin baskısının varlığını koruduğu bölgede, aynı zamanda sağlık ve eğitim olanakları istenen düzeyde değildir. İstihdam alanlarının da kısıtlı oluşu eklendiğinde, her hangi bir müdahale olmaksızın nüfusun ihtiyaçlarını çağın gerekleri ölçüsünde karşılaması güçleşmektedir. Belirtilen sorunları bölgedeki aile yapılanmasında da izlemek mümkündür. Özellikle bölge Türkiye’deki kalabalık aile yapılanması ile öne çıkmaktadır.

Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesindeki hanehalkı büyüklükleri iller ve yerleşmeler boyutunda ele alınmış, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu,  hanehalkı, konut sorunu, aile.

 

Abstract

The socioeconomic life has some difficulties in the Eastern Anatolia, owing to both of which is the highest and the torsion area in Turkey and the intensive continental. The fast population related with the high fertility level until the close time has low level but the ratio is still high level in province center and district centers. The pressure of traditions has continued in the region the health and education services have not adequate at the same time. In addition, the employed areas are inadequate; the acceptance level of the contemporary population needs is getting difficult. The above problems have reflected to the structure of family life in the region. The region is go to the fore with the crowd household structure in Turkey.

In this study, the importance of the household size is taken account in terms of locality and province and investigated on current problems and solution suggestions in the Eastern Anatolia Region.

 

Key words: Eastern Anatolia, household, house problem, family.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/