TRABZON İLİNDE FINDIK TARIMI / Hazelnut Agriculture in Trabzon

Serkan Doğanay
1.856 466

Öz


Özet:

               

Türkiye fındık tarımında başta gelen illerimizden birisi de Trabzon’dur. Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçelerde yoğunlaşan fındık bahçelerinin toplam alanı yaklaşık 50 000 hektar kadardır. Bu değer Türkiye fındık dikili alanların (548 000 ha) % 9.1’ini oluşturur. 2001 yılında Türkiye fındık üretiminin (630 000 ton) yaklaşık % 10.3’ünü (64 893 ton) Trabzon ili sağlamıştır.

Trabzon ekonomisi için vazgeçilmez bir ürün olan fındık, günümüzde çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Fındık dikili alanların aşırı genişlemesi, entansif metotların uygulanamaması, ihracat fazlası fındık üretiminin olması, fiyat istikrarsızlığı, destekleme alımlarındaki eksiklikler ve  bazı iklim elemanlarının olumsuz etkileri fındık tarımının temel sorunları olarak dikkati çekmektedir. Bu çalışmada fındık tarımı ve doğal çevre koşulları arasındaki ilişki, Trabzon’da fındık dikim alanlarının coğrafî dağılışı ve fındık üretimi yanısıra fındık tarımının çeşitli sorunları ve çözüm önerileri üzerinde de durulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Tarım, Fındık, Pazarlama

 

Abstract:

 

Trabzon is among the major cities in hazelnut production in Turkey. The total area of hazelnut fields, mostly in towns bordering Black Sea, is about 50 000 hectares. This is about 9.1 % of the total hazelnut fields in Turkey (548 000 hectares). In 2001, Trabzon produced almost 10.3 % of hazelnut production in Turkey (64 893 tons).

An indispensable product for the economy of Trabzon, hazelnut faces some problems at present. The basic ones are over-enlargement of hazelnut fields, lack of the application of intensive methods, having more hazelnut yield than required for consumption within the country and for export, instability of the price paid, inefficiency in support to buy hazelnut from producers and negative effects of some climatic elements. This study focuses on the relation between hazelnut production and natural environmental conditions, geographical distribution of hazelnut fields in Trabzon, and some problems and solutions faced in hazelnut production.

 

Key words: Agriculture, Hazelnut, Marketing


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/