MENCİLİS MAĞARASI / Mencilis Cave

Ünal Özdemir
1.681 620

Öz


Özet:

Bu çalışma, Mencilis mağarasının turizm potansiyelini ele almayı amaçlamıştır. Söz konusu mağara, Karabük’ün yaklaşık 10 km kuzeydoğusunda yer alan Bulak köyü sınırları içersindedir. Değişik yükseltilerde üç girişi bulunan ve birbirine bağlı üç kattan oluşan mağara, toplam 6 km yi geçen uzunluğu ile ülkemizin dördüncü büyük mağarası olarak kabul edilmektedir. Mağaranın 460 m lik bölümü düzenlenerek Temmuz 2003’te ziyaretlere açılmıştır.

Çeşitli damlataşı oluşumları yanında, geçmişte insanlar tarafından barınak olarak da kullanılmış olması, mağaranın turizm çekiciliğini arttırmıştır.

Günümüzde daha çok yerli turistlerin ziyaret ettiği Mencilis mağarası, Batı Karadeniz’deki önemli turizm merkezlerine olan yakınlığı (Abant, Hadrianapolis-Eskipazar, Safranbolu, Amasra) sayesinde, mevcut ziyaretçi sayısını arttırabilecek kapasiteye sahiptir.

 

Anahtar Kelimelir: Horasan Duvarı, mağara, turizm, karstlaşma

 

 Abstract:

This study is intended to focus on the tourism potentiality of Mencilis cave. This cave is located within the borders of Bulak village, about 10 km northeast of Karabük. The cave, having three entrances of different heights and three floors connected with each other,  is accepted to be the fourth largest cave with its 6 th km length in our country.  460 m length of the cave was organized and became ready for touristic use in July 2003.

The fact that it was used by people for shelter in the past as well as its formation of various dripstones increases its attaraction for tourism.

 Mencilis cave, which is viseted mostly by domestic tourists, can increase its visitor due to the fact that it is close to important touristic centers in Western Black Sea Region (Abant, Hadrianapolis-Eskipazar, Safranbolu, Amasra).

 

Keywords: Wall of Horasan, cave, tourism, karst


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/