COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DOĞAL MEVSİM KAVRAMI / Natural Season Concept In The Education Of Geography Programs

Ramazan Sever
2.794 573

Öz


Özet

 

Bu çalışmada, sosyo-kültürel ve ekonomik bakımından oldukça önem taşıyan doğal mevsim kavramının ilköğretim ve ortaöğretim programlarındaki yeri ve önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. İnsan yaşamı ve etkinliklerini şekillendiren doğal mevsim kavramının bilinen önemine karşılık, ne coğrafya öğretim programlarında ne de ilgili ders kitaplarında söz konusu kavrama yer verilmediği görülmektedir. Bunun da ötesinde, öğretmenlerin pek çoğunun iklim ve matematiksel mevsim konularının işlenişi sırasında doğal mevsim hakkında bilgi vermemeleri, kavramın öğrenilmesini geciktirerek güçleştirmektedir. Nitekim yüksek öğretimde okuyan öğrencilerle yapılan mülakat ve anketlerde, öğrencilerin birçoğunun doğal mevsimi algılamakta güçlük çektikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, insan yaşamı ve uygulamaları için son derece önem taşıyan doğal mevsim kavramının, öğretim programlarındaki gerekliliğini ortaya koymak ve bu alanda yapılacak öğrenme-öğretme süreçlerine katkıda bulunmaktır.  

 

Anahtar kelimeler : Doğal mevsim, matematiksel mevsim, öğrenme, öğretme,

 

 Abstract

This study concerned with the place and importance of natural season concept in elementery and secondary education which has social, cultural and economical importance. Although, ıt is known that the concept of geography shapes the human life and his activities this concept has not been given a place neither in geography education programs nor in lesson books. Moreover, when many of teachers are teaching their students the topic of mathematical season and climate they do not give information about natural season. For this reason, the education of natural season concept is becoming more difficult day by day. Besides, many students could not understand the natural season is seen in the polls which weer taken among university students. So, the aims of this study are to emphosize the necessity of natural season concept in educations programs which has a special importance for human life and his activities and to help the learning and teaching progression which are in this field.

 

Keywords: Natural season, mathematical season, learning, teaching.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/