SANAYİ COĞRAFYASI ÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDEN “ANKET VE MÜLAKAT ”IN KULLANILMASI / The Usage of “Inquiry” and “Questionnaire” From Research Methods in Instruction of Industry Geography

Okan Yaşar
2.000 1.371

Öz


ÖZET

 

Bu çalışma, Sanayi Coğrafyası öğretiminde araştırma yöntemlerinden “anket” ve “mülakatın” yeri ve önemini saptamaya çalışmaktadır. Sanayi Coğrafyası öğretiminde bilgi ve kavram düzeyinde kalıcı davranış değişikliklerinin oluşumunda “uygulama” boyutu eksikliğinin giderilmesinde en başta gelen araştırma yöntemleri anket ve mülakattır.Bu bağlamda makalemde, sanayi coğrafyası öğretiminde anket ve mülakat çalışmalarının kullanılmasının  nedenleri sıralanmaktadır. Daha sonra anket ve mülakat çalışmalarına yönelik hazırlıklar değerlendirildikten sonra örnek anket soruları verilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Sanayi Coğrafyası, araştırma yöntemi, anket ve mülakat

ABSTARCT

 

This study tries to determine the place and importance of inquiry and questionnaire from research methods in instruction of Industry of Geography. The investigation methods coming firts in removing the deficit of application stage information of steady behavior changes at the level of knowledge and concept in instruction of Industrial Geography are inquiry and questionnaire. In this sense the reasons of the usage of inquiry and guestionnaire studies are ranked in the instruction of Industry Geography in my article. Later on, sample inquiry questions are presented after being evaluated the preparations towards inquiry and questionnaire studies.

 

Keywords: Industry of Geography, research methods, inquiry and questionnaire


Tam metin:

PDF