DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HIZLA NÜFUS KAYBEDEN TİPİK BİR İLÇE MERKEZİ: PÜLÜMÜR / A Town Which Has A Quick Population Loss In The Eastern Anatolia: Pülümür

Hakkı Yazıcı, Erdal Akpınar, İbrahim Fevzi Şahin
1.737 482

Öz


Özet

Çalışmamızın konusunu Pülümür kasabası oluşturmaktadır. Pülümür, Tunceli iline bağlı 1893 nüfuslu (2000) ilçe merkezi olup, son yıllarda büyük bir nüfus kaybına uğramıştır. Bu nüfus kaybının temelinde göçler yatmaktadır. Çalışmamızın amacı bu göçlerin nedenlerini belirlemek ve kasabanın yörede giderek kaybolmakta olan fonksiyonel etkinliğinin yeniden sağlanması için çözüm önerileri geliştirmektir.

Tespitlerimize göre Pülümür’ün göç vermesinin en önemli nedeni, halkın geçim sıkıntısıdır. Ayrıca terörden kaynaklanan güvenlik endişesi, son yirmi yılda yaşanan üç büyük deprem ve daha iyi bir yaşam sürme arzusu bu olayın diğer nedenleri arasında sayılabilir. Yörenin zengin doğal kaynak potansiyelinin harekete geçirilmesi, kasabadan geçen D. 885 karayoluna işlerlik kazandırılması, devlet tarafından başlatılan Köye Dönüş Projesi’nin etkin bir şekilde uygulanması ve ilçenin Erzincan’a bağlanması sorunun çözümüne yardımcı olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: ·Göç, ·Fonksiyonel Etkinlik,        ·Pülümür, · Köye Dönüş Projesi · Geçim Sıkıntısı

  

Abstract

The subject of our study is about the town Pülümür. Pülümür which belongs to Tunceli has got a population 1893 (2000) and it has lost most of its  recently. Migrations have been causing this loss. Aim of our study is to find out the reasons of these migrations and to find proposals for solutions for regaining its functional activities.

According to our stabililization, the most important reason of the migration is the economic difficulties. Meanwhile fear terror, three big earthquakes in the last twenty years and desire for living in good conditions are among the other reasons. Putting the rich natural source potential into action, enlarging the road numbered as D 885 which passes by the town, carrying out the Returning to Village Project effectivetely which was started by the state and connecting the town to Erzincan will contribute to solve this problem.

 

Keywords: ·Migration,     · functional activities,          ·Pülümür,  · the Returning to Village Project· the economic difficulties, 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/