AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA GEÇİCİ İSKAN ALANLARININ BELİRLENMESİ / Determination of Temporary Shelter Areas in Disaster Preparedness Studies

Hasan Özdemir
2.332 1.846

Öz


Özet

Afetlerin meydana geldiği ülke ve bölgeler, tekrarlama olasılıklarına bağlı olarak afetlere hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar bir çok planlama maddelerini içerir. Planların, ihtiyaca cevap vermesi ve kullanılabilir olması önemlidir. Planlama maddelerinden birisi ve en önemlisi, afet sonrasında afetten etkilenen insanların kaos ortamı atlatılıncaya kadar insanca yaşamalarının devamını sağlayacak olan geçici iskan alanlarının belirlenmesidir.

Geçici iskan alanlarının belirlenmesinde bir takım coğrafi parametrelere dikkat edilmelidir. Bu da geçici iskan alanının tanımının ve öneminin anlaşılmasıyla mümkündür. Bu amaçla çalışmada geçici iskanın anlamı, afet yönetimindeki önemi ve yer belirlemesinde büyük öneme sahip olan coğrafi parametreler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Afet, Geçici İskan alanı, Planlama

Abstract

Regions and countries where disasters occur, have disaster preparedness studies to its may occur again. These studies contain a lot of plans. All of these plans must respond and usable. One of them and the most important is determination of temporary shelters which use after a disaster to people that affected disaster, live humanely until overcome the chaos.

In determination of temporary shelters must have paid attentions some geographical parameters. This is possible with know about meaning of temporary shelters and their importance. So in this study, have been considered on meaning of temporary shelters, its importance in disaster management and planning, and geography parameters to determination of temporary shelters.

Keywords: Disaster, Temporary Shelter Areas, Plans

 


Tam metin:

PDF