ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE 9. SINIF COĞRAFYA DERSLERİNDE YARARLANILAN ARAÇ-GEREÇLER İLE MATERYAL VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ / Tools, Material and Teaching Methods Used in Ninth Class Geography Courses According to the Opinions of Teachers and St

Mete Alım, Mustafa Girgin
2.570 2.243

Öz


Özet:

               

 

Bu araştırmada, IX. sınıf coğrafya  öğretim programının eğitim-öğretim sürecinde yararlanılan araç-gereç, materyal ve yöntemler ile karşılaşılan sorunlar, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre ortaya konmaya çalışılmıştır. 490 coğrafya öğretmeni ve 1562 IX. sınıf öğrencisi örnekleme katılmış; veriler hazırlanan anket sorularıyla elde edilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre, coğrafya eğitiminde ihtiyaç duyulan materyale kısmen ulaşılmakta, haritalar dışında yeterince araç-gereç ve materyal kullanılmamakta, ders kitapları öğrenci seviyelerine kısmen uygun bulunmakta ve en çok anlatım  yöntemi  tercih edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, araç-gereç, materyal, yöntem

 

 Abstract:

İn this study we attempted to determine the tools, materials, methods and the problems that are faced the process of ninth the class geography teaching programme according to the opinions of both students and teachers. 490 geography teachers and 1562 ninth class students were  included in the study and the date were obtained by using questionnaire. According to the date obtained, the materials needed for geography courses are partly obtained, no sufficent materials except maps are used, the course books are partly suitable for the levels of students and explanation method is commonly preferred.

Key Words: Teaching curriculum, tools, material, method.  


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/