VAN KENTİNDE GÖZLENEN BAZI ÇEVRE SORUNLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER / Some Envıronmental Problems Observed In Van And The Measures To Be Taken

Orhan DENİZ
2.760 641

Öz


Özet:

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en eski ve en önemli kentlerinden birisi olan Van, özellikle 1980’den sonra kırsal alanlardan yapılan göçlere bağlı olarak hızla büyümektedir. Hızlı nüfus artışına paralel olarak Kentin imara açılmayan tarım alanlarına doğru plansız ve gelişigüzel bir şekilde genişlemesi, pek çok çevresel sorunu da beraberinde getirmiştir. Kentsel yaşamı ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu sorunlar, çoğunlukla alt yapı eksiklikleri, göl seviye değişimi, planlama hatası ve yanlış arazi kullanımı ile ilgilidir.

Kent içinde selleşme ve su birikintilerine yol açan kar ve yağmur sularını yer altından kent dışına tahliye edecek kolektörler bulunmamaktadır. Kanalizasyon ağı ise yetersizdir. Günümüzde, kentteki konutların yaklaşık %25’i atık sularını fosseptiklere, derelere veya sulama kanallarına boşaltmaktadır. Atık su arıtma tesisinde çıkan sularla birlikte dere ve kanallardan göle boşalan bu kirli sular, gölde kirliliğe neden olmaktadır. Son yıllarda (1993 sonrası), göl seviye değişimine bağlı olarak da kentin kıyısında yüzlerce konut ve binlerce meyve ağacının yanı sıra kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi, feribot iskelesi ve yollar büyük zarar görmüştür. Ayrıca kentte katı atıkların toplanma ve bertaraf edilmesinde çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Bu çalışmada, kentteki söz konusu sorunların boyutu, nedenleri ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesine çalışılmıştır.

Abstract

Van, one of the oldest and the most important city in East Anatolia, is a rapidly growing city owing to migration from rural areas especially after the 1980’s. Parallel to rapidly growing population the expansion of the city towards agricultural field as unplanned and haphazard way caused the emergence of many problems. The problems that badly affect the city life and the public mostly derive from the lack of municipal infrastructure, the level change of the Lake Van, planning mistake and misuse of the fields.

No collectors ever exist for evacuating waters of rainfalls causing floods and lake-lets in the city; canalization network is inefficient. Today, 25 % of the houses pour their sewage into fosceptics, stream or irrigation canals. These waters together with there coming from the Sewage Treatment System are causing an environmental and limn logical pollution. In recent years (especially after 1993) hundreds of houses, thousands of orchards, canalization network, Sewage Treatment System. Harbour and roads have been greatly damaged. Many problems occur in eliminating the solid waters.

In this study, we tried to determine the dimensions, the causes and the measures to be taken.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/