TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ SORUNUNUN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI / Die Verteilung Luftverschmutzung Problemes Die İn Türkei Geographischegebieten

Nuriye GARİPAĞAOĞLU
6.867 1.139

Öz


Özet:

Bilindiği gibi hava kirleticileri çok çeşitli gazlardan oluşabildikleri gibi, partiküler (parçacık) madde şeklinde de görülebilmektedirler. Ancak, Türkiye şehirlerindeki hava kirliliği belirlenirken, bu kirleticilerden yalnızca kükürt dioksit ( SO2 ) ve duman şeklindeki partiküler madde verilerine ulaşılabildiğinden, değerlendirme de bu kriterlere göre yapılmıştır.

Hava kirliliğinin başta insan sağlığı olmak üzere diğer bütün canlılar, iklim olayları ve bir çok madde üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinmektedir. Ayrıca herhangi bir ekosistemdeki kirlilik dolaşım yoluyla diğer ekosistemlere de geçtiğinden, atmosferi kirli olan  bir şehrin aynı zamanda suyu ve toprağı da kirlenebilmektedir. 1960'lı yıllarda dünyanın gelişmiş ülkelerinde çözümlenmiş olan, şehirlerin hava kirliliği, Türkiye şehirlerinde artarak  devam etmiştir. Türkiye şehirlerindeki hava kirliliğini bir çok faktör etkilemekle birlikte, özellikle plansız ve hızlı şehirleşme hareketleri, endüstride yanlış yer seçimi, her türlü atık madde ve bacalardan çıkan kirleticiler, şehirlerin ve endüstri kuruluşlarının konumlandıkları yerlerin fiziki coğrafya şartları (özellikle yer yüzü şekilleri ve iklim şartları) gibi etkenler birinci derecede belirleyici durumdadırlar. Bu bakımdan fiziki çevre şartlarını dikkate almaksızın, hava kirliliğini önleyici tedbirler almanın yetersiz kalacağının bilinmesi gerekir.

1990 -2000 yılları arasındaki verilerin esas alındığı bu çalışmada, Türkiye şehirlerinin bir çoğunda hala hava kirliliğinin devam ettiği saptanmıştır. Atmosfer kirleticilerinin ise, daha çok evsel ısınma, endüstriyel ve trafik kökenli oldukları anlaşılmaktadır. Kirleticilerin önem dereceleri de şehirlerin özelliklerine bağlı olarak, birinden diğerine değişebilmektedir.

Zusammenfassung :

Wie bekannt ist, können luftverschmutzer sowohl in Form von verschhiedenen Gasen als auch in Form von partikularen Substanzen auftreten. Da man bei der Bestimmung der Luftverschmutzung in den Städten der Türkei von diesen Luftverschmutzern lediglich Schwefeldioxid (SO2) und Rauchpartikel antreffen konnte, sind die Auswertungen diesen Kriterien entsprechend  vorgenommen worden.

Es ist ebenfalls bekannt, daß die Luftverschmutzung zu negativen Auswirkungen hauptsäclich auf die Gesundheit des Menschen führt. Des Weiteren wirkt sie auch negativ auf alle anderen Lebewesen, das Klima und viele Materien. Dadurch, daß die Verschmutzung irgendeiens Ökosystems durch den naturlichen Kreislauf dazu fürt, daß auch andere Ökosysteme verunreinigt werden, können durch die Verschmutzung der Atmosphäre irgendeiner Stadt auch das Wasser sowie die Erde verunreinigt werden. Das problem der Luftverschmutzung, das in den 1960 er jahren in den entwickelten Ländern gelöst worden ist, dauerte in der Türkei jedoch zunehmend an. Viele Faktoren bewirken die Luftverschmutzung in türkischen Städten . Bestimmend dafür sind an erster Stelle das planlose und schnelle Vorgehen, Stadte entstehen zu lassen, die falsche Ortswahl für die Indüstrie Rückstände jeglicher Art und Verschmutzer aus Schornsteinen sowie die physikalisch - geographischen Bedingungen (besonders die Erdoberflächenstruktur und Klimabedingungen) der Stellen, an denen Stadte und Industrienlagen gebaut worden sind. So sollte man sich bewußt darüber sein, daß es ohne Beactung der Bedingungen der physikalischen Umgebung unausreichend ist, Massnahmen gegen Luftverschmutzung zu ergreifen.

Es ist in dieser Arbeit, die Untersuchungsergebnisse der jahre 1990 - 2000 als Grundlage nimmt, festgestellt worden, daß die Luftverschmutzung in vielen Städten  der Türkei noch anhält. Erwiesen hat sich außerdem, daß die Verschmutzer der Atmosphäre mehr indüstriellen und verkehrsbedingten Ursprungs sowie die häusliche Beheizung sind. Abhangig von den Besonderheiten der Stadte kann sich der Erheblichkeitsgrad der jeweiligen Verschmutzer von Stadt zu Stadt ändern.  


Tam metin:

PDF