SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAKIMINDAN ŞAVŞAT ORMANLARI / SUSTAINABILITY IN TERMS OF FORESTS ŞAVŞAT

Ramazan SEVER
1.393 690

Öz


 

Özet Küresel ekosistemin doğal sermayesi ormanlar, sürdürülebilir ormancılık ilkelerine rağmen hızla yok edilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman işletmeciliği; sömürü ormancılığı, üretim ormancılığı şeklinde başlamış, daha sonra çok işlevli ormancılık ve doğaya uygun ormancılık yöntemine dönüştürülmüştür. Bugün de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (1992) alınan kararlar doğrultusunda ve sürdürülebilirlik çerçevesinde işletilmeye çalışılmaktadır. Ormanların işletilmesinde ortak amaç; kırsal alanda yaşayan insanların doğa ile çelişmeyen, bu kaynakları tüketmeyen, çevre koruma-kalkınma ikilemine düşmeyen, rasyonel plan ve projeler ile yerinde kalkınmanın sağlamasıdır. Bu bağlamda Şavşat ormanları bir yandan sürdürülebilir ormancılık yönteminin uygulanmasındaki eksiklikler, diğer yandan tarla açma, düzensiz hayvan otlatma, kaçak kesimler, yanlış arazi kullanışı ve biyolojik tehditler gibi baskılarla baş etmek zorundadır. Ülkemizin doğal, yaşlı ormanlarına sahip ender yerlerden biri olan Şavşat ormanlarının; yeteneği, kapasitesi ve sınırlılıklarını belirlemek için amenajman çalışmalarına hız verilmesi, ekolojik strese yol açmayan köylü-orman ilişkisinin düzenlenmesi bakımından kaçınılmazdır

 

 

AbstractAs a natural part of global ecosystem, forests have been destroyed continuously despite sustainable principles. In Turkey, forestation has started as utility forestation and production forestation just as everywhere in the world and later on the type of forestation suiting nature as well as multifunctional forestation has been prefered. At present, according to the decision taken at United Nations Environment and Development Conference (1992) the principles of sustainability have come to the fore. The main objective here is to provide means for those settling in rural areas to make their living without destroying forest and within the limits of protecting nature and maintaining development. In the light of this, forest in Şavşat are to be sustained in spite of lack of application, destroying forest to make fields, irregular grazing, unlawful cutting, improper use of land and biological threats. It is inevitable to put in practice regular production techniques and to organize peasant-forest relation in order to determine the reproductivity capacity and limitations of Şavşat forest, which have rare natural, old forests environment of our country. 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/