COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I. SINIF OĞRENCİLERİNİN PROFİLLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Mete ALIM, Serkan DOĞANAY
1.301 257

Öz


 

Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı I.sınıf öğrencilerinin profilleri ile yıl sonu akademik başarıları arasındaki ilişki, ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Veri toplama aracı olarak, Ayvacı (1996) tarafından hazırlanan anket formu değiştirilerek kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programında frekans, yüzde dağılım ve ki-kare uygulanarak analiz edilmiştir. Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı I.sınıf öğrencilerinin profilleri ortaya konulmuş, genel olarak öğrenci profilleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Profil, Akademik Başarı, Karşılaştırma 

 

Abstract :

This study aims to compare the profiles and academic success of the first-year students in the Main Branch of Geography Teaching, Kâzım Karabekir Faculty of Education, Atatürk University.

To collect data, the questionnaire prepared by Ayvacı (1996) was used in a somewhat changed form.The obtained data were analized in SPSS package programme, with the use of frequency, percentage, and Chi-square. The profiles of the first-year students in the Main Branch of Geography Teaching were made clear, and a significant correlation was found between student profiles and their academic success.

Key Words : Profile, Academic Success, Comparison 

 


Tam metin:

PDF