BAMBUS PLAJININ DOĞUSUNDAKİ FALEZLERDE (ANTALYA) 2001 YILINDA OLUŞAN GÖÇMELER / The Slumps Occured on the Cliff in Eastern Bambus Beach (Antalya) at December 2001

İlksen Koçak
1.425 484

Öz


 Özet:     Antalya’da, kıyı şeridi boyunca 17 km uzunluğunda ve 30 m yüksekliğinde, oldukça dik yamaçlı falezler bulunmaktadır. Bunları oluşturan ana kaya Pliyo-Kuvaterner yaşlı travertenlerdir. Falezlerin üstünde ve yamacında çoğu yerde yerleşim ve turistik amaçlı yapılar yer almaktadır. Buradaki mühendislik yapılarının oluşturduğu yük, gerek doğal gerekse atık suların ve deniz suyunun etkisiyle, falezlerin yamacında kütlesel düşme ve göçmeler (kaymalar) hızlanarak çevre için önemli bir risk oluşturmaktadır. Göçmelerin en güncel örneği, Bambus plajının doğusunda, Eski Lara yolu üzerinde meydana gelmiştir. 2001’in Aralık ayında, bu asfalt yolun Atan otel ile Deniz apartmanı önündeki kesimde derin yarıklar ve oturmalar oluşmuştur. Olayın hemen arkasından yol trafiğe kapatılmıştır.

 

 Abstract:

 In Antalya, there is quite steep cliff along shore line, 17 km lenght and 30 km height. The bedrock forming these cliff is Plio-Quaternery aged travertine. There are domestic and touristic buildings on most places of travertine cliff. Under the influence of the additional weight stack of constructions, both solution waste water and natural water, chemical and phisical erosion of wave, rock falling and slumps events are enhanced. These effects have great risk for environment. The most current sample of slumps has happened at the Old Lara road, in eastern Bambus beach. At December 2001, on a part of this road, in front of Atan hotel and Deniz apartment, deep fractures and stepped failure occured. After this event, traffic is immediately stoopped and the road is closed.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/