GAP BÖLGESİ’NDE KENTLEŞME HAREKETLERİ (1927–2000) / Modes Of Urbanızatıon In Gap Regıon (1927–2000)

Mehmet Zeydin Yıldız, Süreyya Bayram
2.177 697

Öz


Özet:

Basit anlamda kent olarak kabul edilen yerlerin demografik büyümelerinin ifadesi olarak tanımlanan kentleşme, aslında, salt nüfussal büyüme değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel, politik ve psikolojik faktörlerin eşliğinde gerçekleşen bir gelişim sürecidir. Kentleşme, toplumsal – ekonomik değişimlerin hem nedeni, hem de sonucudur. Türkiye’de, Cumhuriyetin kuruluşunda günümüze geçen sürede gerek dünya ekonomisindeki değişimlerin ve yönelimlerin etkisi, gerekse ulaşım – iletişim araçlarındaki gelişmelerle beraber insan hareketliliğinin artması, kentleşme hareketleri açısından farklı dönemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) dahilindeki illerin Türkiye kentleşme hareketleri içerisindeki yeri, kentsel gelişimin seyri ve bunda gerek ülkedeki yapısal değişimlerin ve gerekse bölgeye özgü koşullardan kaynaklanan nedenlerin etkileri tartışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Kentlileşme, Göç, Güneydoğu Anadolu Projesi

 

Abstract:

Urbanization which can be simply defined as an expression of the demographic growth of the places accepted within the scope of a city, in fact, denoting not only a demographic growth but also a developmental process brought about by economic, cultural, political and psychological factors. Urbanization is both the cause and effect of social – economic changes. Throughout the historical process of turkish Republic, the influences of the changes in global economy, various tendencies wrought by these increase in human mobilities together with the development in communications industry gave way to various periods in terms of the modes of urbanization. In this study, the role of provinces of South East Anatolian Project (GAP) in the urbanization mobilities of Turkey, the process of the urban development and the effects of structural changes and the conditions peculiar to the region will be discussed.

 

Key Words: Urbanization, Civilization, Migration, South East Anatolian Project


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/