ANDIRIN İLÇESİ’NDE SAYFİYE YAYLALARI / Recreative Plateau in Andırın

Emin Toroğlu, Mehmet Gürbüz
2.481 969

Öz


ÖZET

Bu çalışmada, Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’ndeki sayfiye yaylaları incelenmiştir. Çukurova’nın kuzeydoğusunda yer alan araştırma sahasında, eskiden beri mevcut olan hayvancılık amaçlı yaylacılık, son yıllarda değişim geçirerek sayfiye yaylacılığına dönüşmüştür. Yaylacılık faaliyetindeki bu fonksiyonel dönüşüm sahada kendine özgü özellikleri ile dönemlik ve geçici sayfiye yerleşmelerini ortaya çıkarmıştır. Çalışma sahasında yapılan araştırma ve anketlerden elde edilen bilgilerle, faaliyeti ortaya çıkaran faktörler incelenmiş, sayfiye yaylalarının formel ve fonksiyonel özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca sahada hızla gelişen bu yerleşmelerde yaşanan problemlere değinilmiş ve öneriler sunulmuştur.   

Anahtar kelimeler: Sayfiye yaylaları, dönemlik yerleşme, geçici yerleşme, rekreasyon potansiyeli,

 

ABSTRACT

In this study, recreative plateau activities were examined in Andırın county of Kahramanmaraş province. In this research area, which is located in the Adana subregion of the Mediterranean region, yayla activities from past to present have been changed from activities of animal breeding to recreative plateau activities. This transformation created two different recreational attraction areas. Namely, permanent and temporary recreational settlement areas. In this research, formal and function characteristics of these areas were identified using questionnaire methods. Also, it has been proposed some suitable suggestions for solution of the various substructure and environmental problems of these rapid growing settlements

Keywords: Recreational settlement areas, permanent settlement, temporary settlement, recreational potential

Tam metin:

PDF