OSMANİYE’DE KENTSEL ARAZİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MEKÂNSAL SORUNLAR / Environmental Problems Resulting From the Use ou Urban Land in Osmaniye

Mehmet Tıraş
1.871 546

Öz


Özet

 

         Bilindiği gibi, çevre kirlenmesi şehirleşme ve sanayileşmenin hızlanmasıyla etkisini artırmaya başlamıştır. Osmaniye’de çevre kirlenmesinin nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte daha çok fiziki ve beşerî coğrafya faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 1960 dan sonra kırsal bölgelerden olan göçlerin artması şehrin tarım alanlarına doğru plansız bir şekilde gelişmesine yol açarak birçok çevresel sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında da hava kirliliği, yanlış arazi kullanımı gibi sorunlar gelmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Osmaniye, Çevre kirlenmesi, arazi kullanımı

 

         Abstract

 

         Because of growth urbanization and industry, the effects of pollution on environment has grown. In Osmaniye, although many factors have affected the pollution, human and phisical geography’s effects have been enormous. Since 1960, immigrations from the villages to the city forced the urban center to enlarge into the agricultural fields without any sound planning. This has brought new problems, of which air polution and wrong usage of fields.

         In this work, the human and phisical georaphic factors the of have caused pollution in Osmaniye have been investigated and suggestions to these problems have been made.

 

Keywords: Osmaniye, pollution environment, land use

Tam metin:

PDF