ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÜZERGÂH: KARABÜK-BARTIN KARAYOLU / An Important Dırectıon In View Of Transportation Geography: Karabük-Bartın Motorway

Ünal Özdemir
2.126 437

Öz


Özet

Yaklaşık 132 km uzunluğundaki Karabük-Bartın karayolu (D-755), Batı Karadeniz kıyılarını iç kesimlere bağlayan birkaç güzergahtan biridir.

Söz konusu yol, özellikle ülkemizin sayılı ağır sanayi kuruluşlarından Karabük demir-çelik fabrikalarının ürettiği mamul maddelerinin taşınması açısından büyük öneme sahiptir. Güzergâhın kuzey terminalini Bartın limanının oluşturması, karayolunda büyük ölçüde yük taşımacılığı yapılmasının bir başka nedenidir. Safranbolu ve Amasra gibi turistik çekim merkezlerinin de varlığı, yolun önemini ve yoğunluğunu arttıran diğer faktörlerdir. Güzergahın, ülkemiz ana arterlerinden biri olan D-100 (Kapıkule-Gürbulak) karayoluna bağlanıyor olması, hinterlandını genişletmiştir. Yıl içersinde yolun bazı kesimleri zaman zaman heyelan ve sel tehdidine maruz kalsa da, büyük ölçüde trafiğe açık tutulmaktadır.

Anahtar kelimeler: karayolu ulaşımı, geçit, han, heyelan, sel

Abstract

Karabük-Bartın motorway (D-755), which is about 132 km., is one of the few motorways connecting Western Blacksea coasts to iner parts.

This motorway is of importance because of the taransportation of the pdoducts produced by Karabük iron-steel factories which may be considered among heavy industries in Turkey. Another reason fort he workload of the motorway is Bartın seaport, which is the northern terminal of the direction. The existence of such tourism centers as Safranbolu and Amasra also increases the importance and workload connected to D-100 (Kapıkule-Gürbulak), which is one of the main arteries of our country, increases its hinterland. The road is open to transportation almost throughout the year although it undergoes landslide and threat of flood from time to time.

Key words: road transportation, pass, inn, lanslide, flood

Tam metin:

PDF