AVRUPALI TÜRKLER: MİSAFİR İŞÇİLİKTEN AVRUPA VATANDAŞLIĞINA / Euro Turks: From Guest Workers to European Citizenship

İlhan Kaya
4.580 1.054

Öz


ÖZET

 

Bu çalışmada Türk vatandaşlarının çeşitli Avrupa ülkelerine olan göçleri tarihsel ve coğrafi karakteristikleri ile ele alınmakta ve Türk göçmenlerin entegrasyon süreçleri analiz edilmektedir. Çalışmanın birinci kısmında Türklerin Avupa ülkelerine göçünün tarihsel süreci, göçmenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel arkaplanları ile göçün coğrafi karakteristikleri incelenmektedir. İkinci kısımda ise Türk göçmenlerin entegrasyon süreçleri ve durumları hem teorik hem de ampirik bakımdan incelenmektedir. Çalışma ampirik verilerden yararlanarak ve etnik coğrafya teorik temeline dayanarak Türk göçmenlerin eğitim durumları, ekonomik statüleri, sosyal ve siyasal katılımları, farklı Avrupa ülkeleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymaktadır.

 

Anahtar kelimler: Avrupalı Türkler, Göç, Misafir işçi

 

ABSTRACT

 

This study examines Turkish immigration and integration processes in various European countries both historically and geographically. The first part of the study explores the history of Turkish immigration to Europe, social, economic and cultural backgrounds of the immigrants and geographical dimensions of the immigration. Using ethnic geography theoretical framework and various empirical data, the second part of the study investigates Turkish immigrant integration process in different European countries by analyzing education, economic status, social and political participation among Turkish immigrants in these countries.

 

Key words: Euro Turks, Immigration, Guest Workers

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/