ORTAÇAĞ İSLAM ÂLEMİNDE ŞEHİR: İBN HALDUN’UN ŞEHRE BAKIŞI / Cıty In Islamic Woırld İn The Middle Ages: Ibn Khaldun’s View Of City

Süleyman Elmacı, Ünsal Bekdemir
5.480 798

Öz


Özet

Şehirler çeşitli bilim dallarının ilgi alanı içine girer. Bu nedenledir ki birçok düşünür ve bilim adamı şehirler üzerinde geçmişten günümüze fikir üretmişlerdir. Orta Çağ’da ve şehirlerin ilk ortaya çıktığı yerlerde yaşamış olan İbn Haldun da şehirle ilgili olarak önemli gözlem ve değerlendirmeler yapmıştır. Bu gözlem ve değerlendirmelerde metodik olarak coğrafyacılara benzer bir bakış açısı sergilemiştir. Bilimlerin çalışma alanları açısından geçmişte yapılanlar, bugün ulaşılan aşama noktasında çok önemlidir. İbn Haldun’un bakış açısı ve değerlendirmeleri de şehir coğrafyası açısından günümüzde temel olacak bazı bulguları bize sunmaktadır.

Bu çalışmada öncelikli olarak İbn Haldun’un şehir anlayışı, kır ve şehir yerleşmelerinin ayrımında kullandığı kriterler, ortaçağ İslam aleminde kırsal ve şehirsel yerleşmelerin genel özellikleri üzerinde durulmuş ve Ibn Haldun’un yaşadığı dönemdeki şehir anlayışı ile günümüz şehir anlayışı karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şehir, Ortaçağ, İbn Haldun,

 

Abstract

Many of the disciplines analyze cities in different ways. Some thinkers and scientist, too, have produced views about the cities from past to present. İbn Haldun, living the places where cities were first middle age, has made some important observations and evaluations about cities. The method he used for his observations and evaluations were similar to that employed by geographers. The things which have been done in the past are important in terms of today’s achieved level in the fields of all scientific disciplines. In this context Ibn Haldun’s point of views and evaluations provide some basic findings in terms of the urban geography.

This study is intended to dwell on Ibn Khaldun’s view of city, criteria that he uses to distinguish city from rural settlements, and the general aspects of rural and urban settlements in Islamic world in the Middle ages, and to compare the understanding of city in Ibn Khaldun’s time and at present.

Key words: City, Middle Age, İbn Haldun

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/