TÜRKÇE, SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNE OLAN İLGİ DÜZEYİ / The Interest Level of Students Attending Departments of Turkish Language Teaching, Social Sciences and Primary Education Teaching about Geography Lessons

Bayram Çetin
1.751 433

Öz


Özet

             Araştırma, coğrafya eğitimi dışında öğrenim gören, öğretmen adaylarının coğrafya derslerine olan ilgi düzeyleri ve coğrafya öğrenmenin gerekliliği konusundaki görüşlerinin tespitine yönelik olarak yapılmıştır. Bu amaçla 37 maddeden oluşan likert tipi 5’li ölçek hazırlanarak öğretmen adaylarının görüşüne başvurulmuştur. Bu bağlamda 2005–2006 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinden, müfredatta yer alan coğrafya derslerinin tamamını almış 681 öğrencinin 205’i bu konuda görüş bildirmiştir. Elde edilen veriler t testi, varyans analizi (ANOVA) ve frekans yüzde analiz yöntemleriyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak anabilim dalları arasında görüş ayrılıklarına rastlanmasına karşın, bilhassa sosyal bilimler kapsamındaki alanlarda iyi düzeyde öğretmenlerin yetiştirilmesinde coğrafya derslerinin önemli bir misyona sahip olduğunu söylemek mümkündür.        

                Anahtar Kelimeler: Coğrafya, İlgi Düzeyi, Öğretmen Adayı, Anabilim Dalı Farklılığı.

AbstractThe research was conducted in order to determine the views of teacher candidates being trained to teach subjects other than geography about geography lessons and also their opinions about the necessity of learning geography. With this aim in mind, teacher candidates were asked for their opinions through a five-point likert-type scale with 37 items. In this sense, 205 students out of 681 students who are attending Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Departments of Turkish Language Teaching, Social Sciences and Primary Education Teaching and who took all the geography lessons in syllabus expressed their views. The collected data were analyzed and interpreted through t test, variance analysis (ANOVA) and frequency percentage analysis.As a consequence of the research, it is possible to state that geography lessons have an important mission to train well-qualified teachers especially within the areas included in Social Sciences though there were differences of opinion between the departments.Key Words: Geography, Interest Level, Teacher Candidate, Difference of Departments.   

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/