LİSE ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI / The Attitude of High School Students Towards Geography Course

Mete Alım
3.232 1.176

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı, orta öğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada, Erzurum’daki liselerde öğrenim gören 300 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Güven ve Uzman (2006) tarafından geliştirilen ve 39 maddeden oluşan tutum ölçeği kullanılmış ve veriler belli değişkenlere göre SPSS’de analiz edilmiştir. Bulgulara göre, öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumları orta düzeyde olup, cinsiyet ve okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

                Anahtar Kelimeler: Coğrafya, orta öğretim, tutum, cinsiyet farklılığı, okul türü.

 

                ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the attitudes of high school students towards Geography course. A total of 300 students from high schools in Erzurum were included in the research. The attitude scale questionnaire developed by Güven and Uzman and including 39 items has been used to collect data were and the data were analyzed in SPSS according to certain variables. The findings showed that the students attitude to geography was fairly good. In addition, it was found that there was not a significant difference in terms of gender and school type.

Key words: Geography, high school, attitude, gender differences, school type.


Tam metin:

PDF