TÜRK BAYAN MİLLİ BOKS TAKIMININ SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / RESEARCH OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROPERTIES TURKISH NATIONAL BOXING TEAM

Seyfi Savaş, Alper Uğraş
1.226 916

Öz


Bu araştırmanm amacı; 2. Dünya bayanlar boks şampiyonası öncesi 6 haftalık hazırlık annenman
programının, Türk bayan milli boks takıınının seçilmiş fıziksel ve fızyolojik paraınetreleri üzerine
olan etkilerini araştırmaktır.
Sporeulann fiziksel ve fizyolojik özellikleri belirlenen test bataryası ile " boy, vücut ağırILğl,
maksimal statik pençe ve bacak kuvveti, esneklik, aerobik güç (maxV02), anaerobik güç, kol
dayantkidığı (şınav) ile kan biokimyası olarak, dayanıkhlığın göstergelerinden biri olan hemoglobin "
konsantrasyonu ölçülmüştür.
Araştırmaya II bayan sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Testler 2. Dünya Bayan Boks Şampiyonası
öncesinde ve çaILşmaların son haftasında olmak üzere iki defa yapılmıştır.
Araştırmada ;bağımlı değişkenlere ait t testi uygulanarak p<O,OI, p<O,05 anlamıLlık düzeylerinde
iSf2.tistiksel analiz yapılmıştır.
Sonuç olarak: Tnrk bayan milli boks takımının yapmış olduğu 6 haftalık hazırlık antrenman
programının, seçilen fıziksel ve fizyolojik parametreler (aerobik güç, anaerobik güç, kol dayanıklılığı,
esneklik, sağ ve sol el ile baeaklara ait statık kuvvet, istirahat kalp atım sayısı) üzerindeki olumlu
etkisi istatistiksel açıdan da anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bayan Boksu, Aerobik Güç. Anaerobik Güç, Esneklik. Kuvvet. Kassal
DayalıikizlIkKan Biokinıyası

 

SUMMARY
The purpose of this study was to determine the effects of 6-week training programnıe on some
physical and physiological eharacteristıcs of feınale Turkish National Boxing Team Athletes.
Physical characteristics and performance abilities were assessed through abartery tests which
ineluded: height, weight and maximal static strength (grips, legs), flexibility (tnıuk forward flexion),
aerobic power (VOlmax), anaerobic power, upper body endurance (push~nps), and blood hemoglobin
concentration values.
A total of 2 ı female boxing atlıletes had been tested at the beginning and the end of the ir 6-week
training programıne before the 2"d World Women Boxing Championship.Statistical analysis of datas
were done by using student t-test.It is concluded that 6-week female boxing training is found
statistically effective in terms of increasing selccted physiological parameters (Table: 1-2) including
V02max, Resting Heart Rate (RHR), Anaerobic Power, Upper Body Endurance (Push-Ups)
Flexibility, Static Strengtlı (Righ and Left Grip Strength, Leg Strength) before participation in ınd
World Women Boxing Championship.

Keywords: Fenuıle Bo:xer, Strength, Flexibility, VOlmax, upper body endllJance, Blood
BjochemicaIs, Aneorobic, Aerobic


Tam metin:

PDF