KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN DEĞİŞEN GELENEKLERİ / CREATING TRADITIONS IN KIRKPINAR OIL WRESTLING

M. Fatih Karahüseyinoğlu, Erdoğan Tozoğlu, Süleyman Şahin, Kenan Şebin, Eyüp Nacar
1.168 1.361

Öz


Türkiye'de spor, sosyal değişim sürecinin koşullan altlDda "modem sporlar" ve "geleneksel sporlar"
olmak üzere ikili bir yapı arz etmektedir. Modern spor toplumsal dinamiklerle gelişmesini
sürdürürken, son yıllarda artan bir biçimde geleneksel spodarın da canlanma sürecine girdiği dikkat
çekmektedir.
Modemleşen bir toplumda yüzyıllardır yapılan sporlar, gelenekselolarak nitelendirilmekredir.
Buradaki "geleneksel" kelimesi bile örtülü bir biçimde, bu sporların önceki dönemlerde ifade ettiği
toplumsal anlam ve işlevlerindeki değişime işaret etmektedir. Türk toplumunun, geleneksel spor
kültüründe önemli yeri olan Kırkpınar yağlı güreşlerinde ki bazı "geleneksel" pratikleıin geçmişteki
uygulamaları ve günümüzdeki değişimleri izlendiğinde modem sporun özelliklerine doğru bir
kaymanın olduğu gözlemnektedir.
Temel hipotezimiz, yağlı güreşin baZi geleneksel ritüellerinin değişim ve dönüşüm içerisinde
olduğudur. Araştumada yağlı güreşte yaşanan değişimler irdelenirken, Kırkpınar yağlt güreşlerinin
bazı geleneksel özelliklerini yitirip günümüzün şartlanna uyum sağladığı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ktrkpınar Yağlı Güreşleri, Kırkpınar Gelenekleri, Geleneksel Spor,

 

AB8TRACT
Sport in Turkey is c1assified as modern sport aud traditional sport under the circumstances of the
process of social change While modem sports is keeping on develaping by means of social dynarnics,
especially in the last few years il is observed that traditional sport become acti ve increasingly.
Sports that have been practised for centuries in modernizing society are considered as traditional
sports. Here even the word of traditional is implied that sports po int the changes of rneaning and the
function in the past. Kırkpınar oil wrestling has an important position in traditional sport culture of
turkish society. When same traditional pracıices of Kırkpınar oil wresüing in the past and the changes
in nowadays are recorded,it is observed that there is a tendency towards modem sp ort.
The originalaf our hypothesis is that wrestling is a traditional sport however wrestling is changing by
losing traditional ritvals In the research it is emphasized that Kırkpınar oil wrestıing adapts to the
conditions of taday by including both traditional ritvals and modem ritvals.

Key Words: Kırkpınar Oil Wrest1ig, Kırkpınar Traditions, Tratüional Sport,


Tam metin:

PDF