SPOR MUHABİRLERİNİN TÜRK SPOR MEDYASINDA DOĞRULUK DEĞERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER / SPORT REPORTERS THOUGHTS ON ETHICAL CODE 'TRUTHFULNESS' IN TURKISH SPORT MEDIA

Zafer Çimen, Erol İlhan
1.080 555

Öz


Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kamuoyu üzerinde önemli etkileri olduğu kabul
edilen medyada yer alan haber ve makalelerin doğruluğu zaman zaman tartışına konusu olmuştur.
Özellikle son yıllarda günlük gazeteler, aylık-haftalık dergiler, televizyon ve internet gibi medya
amçlarında daha fazla yer almasıyla benzer tartışmalar spor medyasında da yaşanmaktadıL Buradan
hareketle, spor medyasının "doğruluk" değeri üzerinde ne derece ciddiyetle durduğu, spor medyasının
önemli bir çalışan grubunu oluşturan spor muhabirlerinin düşünceleri ışığında ortaya koyınak eldeki
çalışmanın amacını oluşturmuştur.
Amştırmanm evrenini spor medyası çalışanları, örneklemini ise spor medyasında çalışan ve çalışmaya
gönüUü olarak katılan muhabirler oluştunnuştur. Örneklem grubuna kişisel bilgiler ve medyada
doğruluk değerini ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldığı likert tipi bir anket uygulanmış, bunlardan 143
tanesi değerlendirilmiştiL Elde edilen veriler paket istatistik programında frekans, yüzde ve ortalama
yöntemleriyle çözümlenmiştir.
Çalışma sonucunda, spor muhabirlerinin, dolayısıyla spor medyasının ağırlıklı olarak tek bir spor
branşına yöneldiği ve spor medyasında şişirme haberlere yer verildiği (%46,2), yönetici etkisiyle
yayın yapıldığı (%49,2), gerçeklerin yazılmadığı (%51) gibi bulgulardan hareketle, spor medyasında
doğruluk değerine bağlılığın önemli ölçüde zayıf olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor Medyası, Etik Değerler, Doğruluk, Spor Muhabiri

 

AB8TRACT
Nowadays, a!though all around the world !ike in Turkey, the geneleral respection is "media has
important effect on public opinıon", an enOJ1l10US discussion topic for news and articles in media is
"truthfuUness". Especially, increasing the covarage in mcdia (newspapers, periodicals, televison and
internet) in last years, "truthfullness" is becoming an important topic in Turkish sport media also.
Therefore, the purpose of this study was to exemine the importance of "truthfullness" in Turkish sport
media by means of sport medias workers thougts.
In this study volunteer sport reporters were selected as a sample, A questionare which is consisted of
personal informations and items related with "truthfuııness" in sport media, was applied to samples
and 143 of them were evaIuated. Statistic computer program was used for statistical analysis by
applying frequency, percentage and mean tests,
As a result of this study: Turkısh spor! media tend on predominant1y one sport branch and
"truthfuııness" is markedly weak according to these findings; covarage of gossips (%46,2), managers
effect the news (%49,2) and news away from honesty (%51).

Key Words; Sport Media, Ethic Codes, Truthfulness, Sport Reporter


Tam metin:

PDF