FARKLI BİREYSEL SPORLARDAKİ ADOLESAN SPORCULARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, VÜCUT YAIĞ VE ÇEŞİTLİ KAS KUVVETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF RELATIONS AMONG BODY MASS INDEX, FAT AND VARIOUS MUSCULAR POWER OF ADOLESCENT SPORTSMEN IN VA

Recep Gürsoy, Nuray Öztaşan, İlhan Şen, Şenol Dane, Berkan Alpay
1.358 476

Öz


Bu çalışmanın amacı farklt branşlarda yer alan adölesan sporcular arasında çeşitli kas güçleri,
vücut yağ oranı, 'i.rücut kitle indeksindeki farklılıklar ve çeşitli kas kuvvetleri ile vücut kitle indeksi
arasındaki ilişkileri belirlemekti. Çalışmaya katılan 76 adölesan erkek sporcunun 20' si boksör. 19' u
karateci, 18' i judocu ve i 9'u ise güreşçiydi. Sporcuların vücut kitle indeksi ve bacak kuvvetleri
arasındaki fark istatistikselolarak anlamlıydı. Vücut kitle indeksi güreşçilerde oldukça yüksekti
(19.83±1.99) ve kararecilerde ise en düşük seviyede bulundu (17.32 ± 1.89). Sporcuların sağ el, sol el,
sırt kuvveti ve vücut yağ oranında istalistiksel açıdan farklılık görülmedi. Farklı branşlardaki
sporculann bacak kuvvetlerindeki ortalama değer istatistiksel açıdan farklıydı (hn = 3. i 2, P = 0.03).
Güreşçilerde bacak kuvveti ortalama değeri en yüksek değerde (96.32 ± 27.03); boksör1erde ise en
düşük değerde bulundu (76.65 ± 20.84).

Anahtar Kelimcler: Adölesan, Vücut kitle indeksi, Kas Kuvveti ve Vücut Yağı

 

AB8TRACT
In this study, it is aimed that to determine the relations belween body mass index and various
muscular power, as well as ditferenece in body mass index, fat rale, various muscular power among
adolescent sportsmen in different branches. 20 ofthose 76 male adolescent sportsmen were boxers, 19
karateka, 18 judoka and 19 wrestlers. Difference between body mass index and leg power was
statistically significant. Body mass index \Vas rather high in wrestler (l9.83±1.99) and ıt was in the
lowest level at karateka. (I 7.32 ± 1.89). There has been found no stalistically significant at hands and
back power and tal rale of sportsmen. Average value at leg power of spOtismen in different branches
were statisrically significant (FJ .72 = 3. ı 2, p = 0.03). [t has been found that wrets1ers had the highesı
level of average leg power (96.32 ± 27.03), while boxers had the lowest !evel (76.65 ± 20.84).

Key Words: Adolescent, Body Mass Index, Muscular Power and Body Fat


Tam metin:

PDF