GOALBALL SPORUNUN VE HAREKET EĞİTİMİNİN GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / EFFECTS OF GOALBALL GAME AND MOVEMENT TRAINING ON THE PHYSICAL FITNESS OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN

Erkan Çalışkan, Aysel Pehlivan, Serap İnal, Şenol Dane, Sedat Akar
1.327 831

Öz


Bu çalışma değişik gönne derecelerine sahip (B i, B2 ve B3), iO- i 4 yaş grubu gönne engeııi kız ve erkek
çocuklann 12 haftalık goalbal! sporu ve hareket eğitimi programı sonunda, fıziksel uygunluk düzeylerini
analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya toplam 72 denek (42 erkek: 12 goalbaıı, 14 hareket eğitimi, 16
kontrol grubu, 30 kız: 10 goalbalı, LO hareket eğitimi, LO kontrol grubu) katılmıştır.
Fiziksel uygunluk değerleri olarak; Maks. VOz, esneklik, el kavrama kuvveti, denge, dnrarak uzun atlama,
mekik, dikey sıçrama, anaerobik güç, 20 m. spiint, sağ el işitsel reaksiyon zamanı ve sol el işitse!
reaksiyon zamanı ölçüm ve testleri yapılmıştır. .
Istatistiksel analizler için SPSS 12.0 programı kullanılmıştır. Goalbalı ve hareket eğitimi gruplannın ön
testlerinde ve son testlerinden sonra gruplar arası karşılaştınnalarda Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) ile
Tukey HSD testi kullanılmıştır. Goalbaıı, hareket eğitimi ve kontrol gruplarının ön-son test ölçümleri
arasında gelişim farkı olup olmadığı, paraınetrik olmayan Wileoxon testi ile değerlendirilmiştir.
Çalışma sonucunda; goalbalı sponuıun hareket eğitimi programı kadar etkili olmasa da, gönne engelli
çocuklann İiziksel uygunluk düzeylerini geliştirdiği ve gönne engelli çocuklara öğretilmesinin onların
İiziksel ~ygunluk düzeylerini geliştirdiği görülmüştür..

Anahtar Kelimeler: Goalbaıı, Fiziksel Uygunluk, Gönne Engelli, Denge, Reaksiyon Süresi

 

ABSTRACT
The purpose of this study was to detennine the Physical İitness characteristics of visuaııy impaired girls and
boys (aged 10-14) who become to graded the Bl, B2 and B3 in goalbaıı and movement training 3 days a
week, a dayone and half hour for 12 weeks. TotaIly 72 students who 12 goalbaJl, 14 movement training and
16 control group boy subj ects , 10 goalball, 10 movement training and LO control group girl subjects were
assessed in this study.
Max VOı, fleksibility, handgrip, balance, long jump, push-up, anacrobic power, 20 m. sprint, right hand
auditof)' reaction time and left hand auditof)' reaction timc tests measured.
SPSS 12.0 prograın was used for statistical analysis. One-way Variance Analysis (Anova) and Tukey HSD
tests was used to coınpare to pre-test and post-test of Goalbalı and movement traininig groups. Nonparametric
Wilcoxon test was used to evaluate the differences between pre-test and post-test of Goalbalı
group, movement traininig group and control group.
in conclUSİon, iı was clearly seen that Goalbalı game improves the physical timess levells of thc visually
impaired children.

Key Words: Goalbalı,Physical Fitness, Visually Impainnent, ~alance, Reaction Time


Tam metin:

PDF