BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU / JOB SATISFICATION OF THE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION

R. Arabacı, Ş. Şahin, G. Öztürk, C. İkizler
1.190 410

Öz


Bu araştl111lanın amacı, Bursa ve İstanbul illerindeki ilk ve oliaöğretim kurumlarında görev yapan beden
eğitimi öğretmenlerinin yaptıkları işin örgütsel, ekonomik, psikolojik, duygusal ve yönetsel yönlerinden
duydukları memnuniyetin düzeylerini belirlemek ve doyuımın diişük olduğu boyutları nedenleriyle taıiışarak
doyumu yükseltecek öneriler sunmaktır.
Bursa ve istanbul'da görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinden 202 tanesine geçerlik ve güvenirliği
birçok çalışmada gösterilmiş olan ve 20 sorudan oluşan "Minnessota Jobs Satisfaction" anketi uygulanmıştLr.
Personel yönetiminin Olganizasyon ve iş ilişkileri. hıriFer planlaması, başarı değerlemesi ve giidiilenme
boYUtlarıyla mesleki faaliyetin kendisinden duyulan hoşnutlukla ilgili doyum puanları (DP) hesaplantrken, iş
doyumunnn yaş, çalışma süresinin uzunluğu ve cinsiyeline göre gösterdiği değişiklikler de araştırılmıştır.
Verilerin SPSS programında değerlendirilmesinden sonra frekans analizi ve oıtalama puan hesaplaması
yapılmış, niteliksel ilişkilerin araştmlıııasında çapraz tablo, Tek yönlü ANOVA ve Student i testlerinden
yararlanılmıştır. Çalışmamızda, beden eğitimi öğretmenlerinin. iş doyumunun organizasyon ve iş ilişkileri
(DP=73,9), güdüleme ve uygun iş ortaımnın oluşturıılması (DP=71,9). kariyer planlaması (DP=73,2), başarı
değerlemesi (DP=7I) boyutlanyla ilgıli sorularının değerlendirilmesi sonucunda, vasatm üzerinde bir doyumu
olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızda iş doyumunun yaş, çalışma süresinin uzunluğu ve cinsiyete göre
istatistikselolarak anlamlı değişmediğinitespit ettik (p>0.05)
Sonuç olarak; bazı yönlerden hoşnutsuzluk duyulmasına rağınen Bursa ve İstanbul'da görev yapan beden
eğitimi öğretmenlerininmesleklerini sevdikleri ve bu mesleği icra etmekten haz aldıkları anlaştlmaktadır.Bunun
da beden eğitimi faaliyetinin ve öğretmenliğinkendine özgü yapılarından kaynaklandığınısöyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler: İş doyumu, beden eğitimi, öğretmen

 

ABSTRACT

The purporse of this snıdy is lo detennine ıhe fuııfilment !eve! that they recieve from the organisational,
economical, psychological. emotional and directional aspects of the jobs belonging to the teaelıers of physicai
education in primary and secondary schools in the city of Bursa and IstanbuL.
The questionare of Minesota Jobs Satisfication having 20 questions and ıhe validity and reliability of
which were demonstrated in many studıes was carried oul on 202 of the teachers of physical education working
in thc central towns of Bursa and IstanbuL. While cakulating the dimensions of the organisatian and work
relalionships, canier planing, achievement evaluation, motivallOn af the satisfıcation points aboul the
contentment in professional acıian, ıhe changings that the job satisfication demonsırated according to age, the
length of working time and sex. After the avaıııation of data in SPSS program, frequency analysis and the
calculation of medium was done, in the invesıigaıion of quality relation crosstable and One Way ANOVA and
Student t tests were utilized.
In our study by tooking at the results of the question evaluation about the organisation and job
relationships ofjab satisrıcaıion (SP=73.9), motivation and creation af suitable working environment (SP=7 1.9),
carrier planing (SP=73.2), the dinıensıons of achievement evaluation (SP=7 ı l. We can say that the teachers of
physical education have job satisfıcation above ıhe average. We deteımined that job satisfıcation didn't change
meaningfully in statisries according to age, sex and the lengıh of the working environınent(p>O.OS).
Consequently. although it is dissati fıed in some aspects ir IS understood that the teachers of physical
education loves their jobs and they enjoy doing this jopb. We can say that it results fronı the characteristics of
physical educatian action and teaclııng.

Key wards: job satısfıcatıon, physıcal cducaııon, tcachcrs


Tam metin:

PDF