TÜRK BAYAN MİLLİ BOKS TAKIMININ SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Seyfi Savaş, Alper Uğraş
1.108 381

Öz


Bu araşLln11anırı amacı; 2. Dünya bayanlar boks şampiyonası öncesı rı haftalık hazırlık antrenman
programının, Türk bayan milli bob takımının seçilıni~ fıziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine
olan etkilerini araştınnaktır.
Sporcuların fiziksel ve fizyolojik özellikleri belirlenen test bataryası ile " boy, vücut ağırlığı,
maksirııal staLik pençe ve bacak kuvveti, esneklik, aerobik güç (maxV02), anaerobik güç, kol
dayanıklılığı (şınav) ile kan biokimya~ı oı<ırak. dayanıklılığın göstergelerinden biri olan hemoglobin ",
konsantrasyonu ölçülmüştür.
Araştırmaya 21 bayan sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Testler 2. Dünya Bayan Boks Şampiyonası
öncesinde ve çalışmaların son haftasında olmak üzere iki defa yapılmıştır.
Araştınnada ;bağımlı değişkenlere ait t testi uygulanarak p<o,oı , p<O,05 anlamlılık düzeylerinde
istatistiksel analiz yapılmıştır.
Sonuç olarak: Türk bayan milli boks takımının yapmış olduğu rı haftalık hazırlık antrenman
programının. seçilen fıziksel ve fizyolojik panımerJeler(aerob ik güç, anaerobik güç, kol dayanıkltlığı,
esneklik, sağ ve sol el ile bacaklara ait sıatik kuvvet. istirabat kalp atll11 sayısı) üzerindeki olumlu
etkisi istatistiksel açıdan da anlamlı bulunınuştur.

Anahtar Kclimeler: Baywı Bokstı, Aerobik Güç,

 

SUMMARY
The purpose oTthis study was to deıermine the effeets of 6-week training programme on some
physieal and physiologieal charactcristies of female Turkish National Boxing Team Athletes.
Physieal eharacte.-isties and perfonnanec abilities we.-e assessed through a battcry tcsts which
included: hcight, weight and maximal static strength (grips, kgs), flexibility (trunk fol'Ward
flexion), aerobic power (VOımax), anaerobic power, upper body endurance (push-ups), and
blood hemoglohin concentration values.
A total of ı' female boxing athletes had been tcsted at the beginning and thc end of their 6-week
training programme before the ı"" World Women Boxing Championship.Statistical analysis of
datas were doue by using student t-testIt is coııcIuded that 6-week rcmale boxing traiuing is
found statistically cffective in terms ofincreasing selccted physiological parameters (Table: 1-2)
including VOlmax, Rcsting Heart Rate (RHR), Anaerobie Power, Upper Body Enduranee
(Push-Ups) Flexibility, Static Strength (Righ aJld Left Grip Strength, Leg Strength) bcfore
partidpaHon in ın" World Women Boxing Championship.
Kcywords; Female Boxer, Strength, Flexibility, V02max, upper bady endurance, Blood
Bioclıemica/s, Aneorobie, Aerobic


Tam metin:

PDF