NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Y. Selim Ağaoğlu, Ali Tunç, Hasan Eker, Faruk Albay
987 622

Öz


Bu çalışmada Niğde Üniversitesi öğrencileri arasındaki sigara ve alkol alışkanlıklan
incelenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda(n=226),Eğitim Fakültesinden
(n =64), Sağlık Meslek Yüksek Okulundan (n=192) ve Meslek Yüksek okulundan (n=200)
öğrenci olmak üzere toplam 682 denek ku/lanJlmıştır.Oeneklerin% 78'i günde 15-20
adet sigara kullanırken, %32.4'ü (haftada en az bir kez) alkol kullanmaktadır.Alkol ve
sigara aIJşkanllklan cinsiyete, akademik birime, anne-babaya, eğitim seviyesine.yetiştiği
yere, mezun olduğu okul durumlanna göre araştmlmıştır.Alkol ve sigaraya karşı tutum ve
düşünceleri ile ilgili sorular sorulmuştur.

 

ABSTRACT
In this study it is investigated that smoking and alcohol addiction and some risk factors
among niğde Univesity students in niğde.A questionnaire survey of 682 university
students stuuding in school of physical education and sporf.s(n=226) ,education school
of üniversity(n=64), vocational institution of high school of healt (n=192)and vocational
institution of high school (n=200) subjects were used:Of the subjects %78 were
smoking 15-20 a dayand 32.4 drinking alcohol.(At least one time at week)alchl and
smoking addiction compared with respect to gender,among departments, arents,
ducationa level,living place and secondary schooL. Questionnaire include guestions
related with some way of behaving and opinion about smoking and drinking alcohol


Tam metin:

PDF