FAAL FUTBOL HAKEMLERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPİROMETRİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPRASION WITH SPIROMETRIK VAlUES RELATED TO ACTIVE FOOTBAll REFCERES AND PHYSICAl EDUCATION AND SPORT FACUlTY STUDENTS

Bekir Yüktaşır, Bülent Tanesen, Nurcan Demirel, Faruk Albay
1.131 513

Öz


Bu çalışmamn amacı faalolarak futbol hakemliği yapmakta olan bireylerle (n:24) Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu erkek öğrencilerinin (n:22) spirometrik ölçüm değerlerini; ve, Fve, FEV1, PEF, FER, F50, F25,
MEF, MVV karşJlaştırmaktır. Deneklerin solunum parametrelerini ölçmek için Mikroloop if Spirometre cihazı
kuf/amlmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney U testi kul/antlmıştır.
Sonuç olarak Faal Futbol Hakemleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin spirometrik
değerleri arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelime/er: Vitat Kapasite, Spirometrik ölçüm değerlen'

 

SUMMARY
The purpose of this study was to compare the spirometric va/ues ; ve, FVC, FEV1, PEF, FER, F50, F25,
MEF, MVV of active soccer referees (n:24) and physical educatian and sports students (n:22). Micr%op ii
Spirometry device was used to measure the spirometric values of subjects. Mann Whitney U test was used for
statistical analysis of the data. As a result, ıt can be concluded that there were not statistical differences
between the spirometric values of active soccer refrees and physical educatian and sports students.

Key Words: Vital Capacity, Values of spirometn'c meauserment


Tam metin:

PDF