ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇ ÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME / THE EFFECT OF SEX AND THE FiELD ON THE PSYCHOLOGICAL NEED FATTERNS OF UNIVERSiTY STUDENDS

M. Zeki Ilgar, Şükrü Ada, Semra Coşkun
2.041 573

Öz


Bu yall§mada RPD ve Sml! Ogretmenligi ana bilim dalJ ogrencilerinin Psikolojik ihtiyay oruntrJlen' incelenmi§tir.
9all§manm amacl RPD alanmda egitim goren ogrencilerin Psikolojik Ihtiyay oruntulerinin farkitla§/p
farkliJa§madlgml saptamaya yal/§makt/r.
Ara§tlrmamn orneklemini 137 si RPD anabilim dall 143 u smd ogretmenligi anabilim dait olmak uzere 280
6grenciden olu§mu§tur. Ornekleme 134 k,z 146 erkek ogrenci almarak cinsiyet fakt6runun roW de
incelenmi§ tiro
Ara§tlrmada IIgar tarafmdan geli§tirilen Ki§isel Bilgi Formu lie kuzgun (1989)tarafmdan uyarlanan Edvars
Ki§isel Tercih Envanteri (EKTE) kullamlml§tlr. Elde edilen veriler SPSS paket programWla analiz edilmi§tir.
Ara§tlrma bulgulanna gore RPD anabilim dall ogrenciJerinin duygulan anlama, degi§iklik, ilgi g6rme,
ba§kalanna yardlm, yakmhk gibi psikolojik ihtiyarylara oncelik verdiklerini s6yleyebiliriz. Aynca erkeklerde kaf'$1
cinsle ili§ki, uyma, sebat psikolojik Ihtiyaylan erkeklerde, duygulan anlama, ilgi g6rme psikolojik ihtiyaylan ise
k/zlarda 6ncelikli bulunmu§tur

 

SUMMARY
In this studny, the effect of sex and the field on the psychological need fatterns of university studends. The
goal of the studny is to ascertain whether the psychological need patterns of the ones taking education in the
field of GPA Department change ar not.
The fatterns of the research consist of 140 students including 59 students from Guidance and Psychological
Advisery Department, 81 from Priwary School Teaching Deparlment, and 70 of them are fomale and 70 of
male.
In the research, Edwards Personal Preferance Inventory, adapted by Kuzgun, and Parsonallnformation From,
prepared by IIgar, hawe been used. The data acquired have been analyzed in the environment of computer
thraugh SPSS programme.
Accarding to research findings we may say that GPA Deparlment Students attach importance to under
standing the psychological needs suc has the feelings, change, emphaty, help the others, and sympathy


Tam metin:

PDF