ÇEŞİTLİ SPOR BRANŞLARINDA SAKATLIKLARIN VÜCUT BÖLGELERİNE GÖRE DAĞILIMLARI İLE BOY, KİLO, YAŞ VE SPOR YAŞININ SAKATLIK OLUŞUMUNA ETKİSİ

Süleyman Can, Mahir Uğur, Şenol Dane
1.039 642

Öz


Bu ya1L~manln amaCI, Atatiirk Oniversitesi'ne bagll
Beden Egitimi ve Spor YUksek Okulu ile digerfakUltelerin
spor bolUmlerinde ogrenim goren yqitli bran§lardan 88 klZ
ve 231 erkek olmak Uzere Loplam 319 sporcllda
sakatltklann, sakatiJk bOlgelerine gore dagLiLm oranlamu
tespit ederek; boy uzunlugLl, viicut agtrllgl, ya§ ve spor
ya~JnJn sakatlanma de ili~kisini belirlemektir. Sporeulann
ciusiyeti, bran~l, ya§l, spor ya§l, sakatJlk durumu, sakatJlk
bolgesi gibi parametreJere ait bilgiler ouceden hazlrlanan
bir ankeL formu ile tespit edilirken boy uzunlugu ve viicuL
awrllgl tek tek ol<;:Ulerek kaydedildi. SakatJIldann viicut
bolgelerine gore dagJllmlan incclendiginde; futbol,
basketbol, voleybol ve atletizm bran~lannda en fazla
sakatlanan bOlgenin ayak ve ayak bilegi bOlgesi, giire§le ise
diz bOlgesi oldugu bulundu. C:alI~ma sonucunda erkeklerde,
klzlarda ve toplamda boy uzunlugu, vUcut aglrllgl ve ya~
arttLkya sakatlanan sporcll saYISLntn da arttlgl Lespit
ediJirkeu (p(O.OI), erkeklerde klzlarda ve Loplamda spor
ya~1 arttlkya sakatJanma oranJntn azaldlW bulundu. Bn
ili~ki erkeklerde ve topJamda istatistiksel olarak
anlamlLyken (p(O.Ol), klzlarda anlamh degildi (p=O.75).

Anahtar Kelimclcr: Spor yaralanmal arJ, spor
bran§Jan, boy, kilo, y~, spor ya§L.


Tam metin:

PDF