ERKEK MİLLİ JUDOCULARDA AEROBİK, ANAEROBİK GÜç, VÜCUT YAĞ ORANI, EL KAVRAMA KUVVETİ VE VİTAL KAPASİTE ARALARINDAKİ İLİŞKİ / RELLATIONSHIPS AMONG AEROBIC POWER, ANAEROBIC POWER, BODY FAT PERCENT, HAND GRIP AND VITAL CAPACITY IN NATIONAL MALE JUDOS

Osman İmamoğlu, Seydi Ahmet Ağaoğlu, Necip Fazıl Kishalı, Mehmet Çebi
1.302 515

Öz


Çalışma erkek milli judocularda aerobik ,anerobik güç, vücut yağ oranı ve vital kapasite
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yaşları 21.40 ± 2.09 yıl, boyları 1.71 ± 0.80 m, vilcut ağırlığı
77.7 ± 16.96 kg olan 24 erkek denek üzerinde yapılmıştır.
Test ve ölçümler sonucunda judocuların aerobik güç (max V02) 50.29 ± 0.78 mllkg/dk,
anaerobik güç 132.08 ± 20.30 kg-mlsn, yağ yüzdeleri 9.07 ± 4.0,sağ el kavrama kuvveti 47,30 ±6,26
kg, sol el kavrama kuvveti 46,20 ± 7,30 kg ve vital kapasiteleri 5.27 ± 0.73 lt. olarak bulurnnuştur.
Yapılan korelasyon analizi sonucunda; Aerobik güç ile vital kapasitenin hiçbir veri ile anlamlı bir
ilişkisine rastlanmamıştır(p >0,05 ). Anaerobik güçün; vücut yağ yüzdesi, el kavrama kuvvetleri ile, Sağ
ve Sol el kavrama kuvvetinin; kendi aralarında, vücut ağırlığı ve boy ile pozitif yönde istatistikselolarak
anlamlı bir ilişkisi bulunmuştur (p < 0.01),
Milli takım judocularımn sportif perfoımanslarının daha fazla yükselebitmesi için aerobik güç
ve vital kapasiteye kıyasla özellikle anaerobik güç ve el kavrama kuvvetlerini artıncı antrernnanlara
daha fazla önem verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Judo, fizyolojik ve motorsal ölçümler

 

SUMMARY
The purpose of this study is to determine relationship among aerobic power, anaerobic power,
body fat percent, hand grip and vital capacity. 24 national male judos participated for this study as
subjeets. They had 21.40 ± 2.09 age, 1.71 ± 0,80 m height, 77,7 ±16.96 kg weight, As aresults, their
aerobic power were 50.29 ± 0.78 mllkg/sn, anaerobic power 132.08 ± 20.30 kg-mlsn, fat percent 9.07 ±
4.0 right hand grip 47.30 ±6,26, lefi hand grip 46.20 ±7,30 fg and vital capacity 5.27 ± 0,73 lt.
As a conclusion there are no significant correlation between aerobic power wiht vital capacity
and other variables (p > 0.05). There are significant correlation (p<0.01) between anaerobic power and
fat percent; anaerobic power and both grip strength; right grip strenght and lefi grip strength; weight
and both grip strength; height and both grip strength.
As a concIusion national judos were found sufficient aerobic power, vitaI capacity agaınst have
to increase traning development more on anaerobic power and hand grip strength.

Key Words: judo, physılogıc and motoric measurement


Tam metin:

PDF