6 HAFTALIK HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMANLARININ PROFESYONEL FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE FiZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF 6 WEEKS PREPARATION PHASE TRAINING ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PROFFESSIONAL SOCCER PLAYERS

İbrahim Cicioğlu, Yücel Ocak, Mehmet Günay
1.740 1.212

Öz


Yapılan çalışmanın amacı 6 hafta süre ile hazırlık döneminde yapılan antrenmanların profesyonel
futbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine .etkisini araştırmaktl. Çalışmaya Türkiye
II. Profesyonel Futbol Liginde oynayan toplam 18 futbolcu denek olarak katıldı. Deneklerin yaş
ortalamalan 23.38 ± 2.81 yıl, boyortalamalan ise 180.83 ± 4.75 cm olarak belirlendi. Deneklere
antrenman programından bir hafta önce ve bir hafta sonra vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, aerobik güç
ve anaerobik güç değerlerini belirlemek üzere iki kez ( ön ve son) test uygulandı. Ölçümler sonumill
elde edilen veriler arasındaki farklılıklann önemlilik derecesi t testi ile belirlendi. Çalışma sonucunda,
deneklerin hazırlık dönemi öncesi vücut ağırlığı (p<0.05 ), vücut yağ yüzdesi, aerobik ve anaerobik güç
( P < 0.01 ) değerleri ile hazırlık dönemi sonundaki değerler arasında istatistiksel açıdan önemli farklar
tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Vücut Kompozisyonu, Aerobik Kapasite, Anaerobik Güç


SUMMARY
The purpose of this study was to investigate the effeets of trainings performed during preparation
phase included 6 weeks on some physical and physiologica! parameters of professional soceer players.
Totally 18 professional soceer players from Turkish Second Professional Soccer League participated to
this study as subjeets. Pre-test and post-test were appIied to the subjects one week before and one week
after the training program to determine body weight, body fat %, aerobic capacity and anaerobic power.
Statistical analysıs of datas were done by student t test to determine the significance level of differences
between pre-test and post-test scores of parameters. At the end of the study, results indicated that there
were significant differences amoung the pre-test and post-test scores of body weight ( p<0.05 ), body fat
%, aerobic capacity and anaerobic power (p<O.01).

Key Words: Soccer. Body Composition, Aerobic Capacity, Anaerobic Power


Tam metin:

PDF