Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Gümüşhane İli ve Çevresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Sosyal, Ekonomik ve Teknik Analizi/Technical And Economical Analysis Of The Farms Which Are Engaged In Dairy Farming In The Province Of Gümüşhane And Its Vicinity Öz   PDF
Nuray DEMİR, Canan SANCAR
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Günümüz Türkiye’sinde Bitkisel Yağ Açığını Kapatmada Ayçiçeğinin Önemi/The İmportance of Sunflower to Overcome Deficiency of Vegetable Oil in Turkey Öz   PDF
Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri/Horohon Stream (Hafik-Sivas) Water Quality Characteristics and Monthly Variations Öz   PDF
Ekrem Mutlu, Telat Yanık, Tuğba Demir
 
Cilt 28, Sayı 1 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu/A Projection for Plant Protection Machinery of Central Anatolia Region Öz   PDF
Bünyamin Demir
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri/Desertification Process of Igdır Plain Soils and Solution Suggestions Öz   PDF
Süleyman Temel, Uğur Şimşek
 
Cilt 13, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi İKİ ORTALAMANIN KARŞILAŞTIRILMASINDA ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİN VE BAZI İSTATİSTİK PROGRAMLARIN KULLANIMI/Estimation of Sample Size in Comparison of Two Means (Paired and Independent) and Use of Some Statistic Programmes Öz   PDF
Mehmet Topal, Recep Öz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Impact of chitinases in biological control/Kitinazların Biyolojik Mücadeledeki Etkisi Öz   PDF
İsmail Bezirganoğlu, Pınar Uysal
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Yeni Bir Bitki: Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)/A New Crop for Human and Animal Nutrition: Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Öz   PDF
Mustafa Tan, Zübeyde Yöndem
 
Cilt 27, Sayı 2 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Isırgan otunun (Urtica dioica) metanolik özütünün japon balıklarının (Carassius auratus) doğal olmayan bağışıklık yanıtı üzerine etkileri/Effects of methanolic extracts of nettle (Urtica dioica) on non-specific immune response of gold fish (Carassius aura Öz   PDF
Soner Bilen, Esra Soydaş, Aslı Müge Bilen
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde En Uygun Et Tipinin Belirlenmesi/Determining The Most Appropriate Meat Type in Kucuk Cekmece District of Istanbul Province Öz   PDF
A. Semih Uzundumlu, H. Bayram Işık, M. Hilmi Kırlı
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi/Affectıng Factors’s Analissis of Red and Whıte Meat Consumption in İstanbul Province Kucuk Cekmece Dıstrıct Öz   PDF
A. Semih Uzundumlu, H. Bayram Işık, M. Hilmi Kırlı
 
Cilt 28, Sayı 1 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kanatlı Beslemesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Kullanılan Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri Ve Diğer Bazı Parametreler Açısından Değerlendirilmesi/Evelation of Herbal Extracts which are Used as an Alternative to Antibiotics in Poultry Fee Öz   PDF
Muhammed Kuddusi Erhan
 
Cilt 26, Sayı 1 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Karadeniz Ülkelerinin Rekabet Gücü Analizi: Su Ürünleri Sektörü Örneği/Competitiveness Analysis of Black Sea Countries: A Case Study of Fisheries Sector Öz   PDF
Ahmet Aydın, Guchgeldi BYASHIMOV, Metehan Yaykaşlı
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Karadeniz’den Yakalanan Mezgit (Merlangius merlangus) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus) Balıklarının Mineral Madde İçeriklerinin Karşılaştırılması/Comparison of Mineral Contents of haddock fish and horse mackerel fish caught in the Black Sea Öz   PDF
Tayfun Karataş, Esat Mahmut Kocaman
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Karagöl (Hafik-Sivas) ‘ün Su Kalitesinin İncelenmesi/Investigation the Water Quality of Karagöl (Hafik-Sivas) Öz   PDF
Ekrem Mutlu, Telat Yanık, Tuğba Demir
 
Cilt 27, Sayı 2 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kırsal Alanda Tarımsal Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması: Narman İlçesi Örneği/A Field Study on Direct Income Support as Financial Support for Agriculture in Rural Area, The Case of Narman District Öz   PDF
Şerafettin Keleş, Murat Dilmaç, Arzu Tural Dikmen
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma /A Study on The Determination Of Migration Request In Rural Settlements Öz   PDF
Bahar KOCAMAN, Recep YANIK
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kırsalda Beslenme Kültürü (Erzurum Đli Örneği)/Nutritional Culture ın Rural (Erzurum province is taken as an example) Öz   PDF
Banu Kadıoğlu, Sibel Kadıoğlu, Canan Kaya, Yasemin Turan
 
Cilt 28, Sayı 1 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kitosan Eklenmiş Hamsi Marinatlarının Soğuk Depolanmasında Meydana Gelen Fiziksel Ve Duyusal Değişimler/Investigation of Physical and Sensory Changes during Cold Storage of Anchovy Marinades Added Chitosan Öz   PDF
Ali Eslem Kadak, Mehmet ÇELİK
 
Cilt 27, Sayı 2 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kültüre Alınmış Olan Yerli Alabalık ile (Salmo trutta fario) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Münferit ve Birlikte Yetiştirilmelerinin Fayda ve Zararları Üzerine Bir Araştırma/A Research on Advantage and Disadvantage Cultured of Separate and Mix Öz   PDF
Orhan Çakıcı, Sıdki Aras
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kültürteknik Faaliyetlerinin Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Gelişimi Üzerine Etkisi ve Erzurum Örneği /Effects Of Agricultural Infrastrcuture Development Activities Of Villages On Rural Settlement Development And Erzurum Sample Öz   PDF
Bahar KOCAMAN, A. Vahap YAĞANOĞLU, Recep YANIK
 
Cilt 28, Sayı 1 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kuraklığın Doğal Mera Alanları Üzerine Muhtemel Etkileri/The Possible Effects Of Drought On Natural Pastures Öz   PDF
Adnan Bilgili, Mahmut Daşcı
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kurşuna Maruz Bırakılan Tilapia (Oreochromis mossambicus)’nın Eritrosit Morfolojisinde Görülen Değişimler/Changes in Erythrocyte Morphology of Tilapia (Oreochromis mossambicus) Exposed to Lead Öz   PDF ()   PDF
Hasan Kaya, Mehmet Akbulut
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kuzeydoğu Anadolu’da Baklagil Yem Bitkileri Tarımı ve Sorunları/Farming Practices for Legume Forage Crops and Related Problems ın Northeast Anatolia Öz   PDF
Abdurrahman Kara, Sibel Kadıoğlu, Şerafettin Çakal, Celalettin Aygün, Hayati Şeker, Necla Taş
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kuzeydoğu Anadolu’da Çayır ve Mera Kullanımı Đle Đlgili Alıskanlıklar ve Problemler/Customs and Problems ın Exploıting Meadow and Pastures ın North-Heast Anatolıa Öz   PDF
Abdurrahman Kara, Şerafettin Çakal, Ayten Tavlaş, Ayşe Yazıcı, Celalettin Aygün, Arife Avağ
 
Toplam 121 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1307-3311