Erzurum İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Potansiyeli/The Station and Potantial of Small Ruminant Breeding in Erzurum

Sinan Kopuzlu, Şaban Çelebi, Mehmet Akif Yörük
1.986 428

Öz


Öz: Doğu Anadolu Bölgesinin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olma özelliğini sürdüren Erzurum ilinde iklim ve ekolojik koşuların bitkisel tarım üretimini sınırlaması, rakımın yüksekliği, yem bitkisi üretiminin yapılması, geniş çayır-mera alanları ve bitki florasının zenginliği, doğal su kaynakları, hayvancılık kültürünün varlığı, çoğunlukla mera hayvancılığının yapılması ve sosyo-ekonomik olarak değerlendirildiğinde genelde hayvancılık ve hayvancılık içinde de küçükbaş hayvancılığın ön plana çıkmıştır. İlin toplam küçükbaş hayvan varlığı 717.843 baş olup Kuzey Doğu Anadolu bölgesi içindeki payı yaklaşık %19,3 civarındadır. İlin mevcut çayır mera alanları tam kapasiteyle kullanılması durumunda küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık %59 oranında (567.262 baş) artırılabileceği ortaya konulmuştur.
Çalışmada, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve buna bağlı olarak yatırım imkanları dikkate alındığında, Erzurum ilinin çok sayıda güçlü yönlerinin olduğu ve buna bağlı olarak da yatırımcılara önemli fırsatlar sunabileceği ortaya konulmuştur. Yatırım ve yatırımcı için küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zayıf yönleri değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler için çözüm yolları ele alınmıştır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde örgütlenme, eğitim, ürün çeşitliliği, ürün işleme ve dağıtımı, üretimde entegrasyon, pazarlama ve ürünün tanıtımı gibi genel konular ele alınıp hem kendi içinde hem de birbiriyle bağlantılı olarak birlikte değerlendirilip çözüm yolları ve politikaların geliştirilmesi açısından değerlendirilmiştir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ilimizde geliştirilmesi ve yatırımcılar açısından bütün yönleriyle değerlendirilmesi için tüm özel sektör, devlet kurumları, birlikler, borsalar ve yetiştiriciler gibi paydaşların işbirliği yaparak önyargısız bir şekilde kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, bu hedefler için plan ve projelerin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küçükbaş hayvan yetiştirme, Erzurum, yatırımcı, üretim, öneriler

Abstract: Erzurum maintaning to be political, economic and culteral center of Eastern Anatolia has been observed to be in the forefront. Becauser of limiting plant production of climate and ecological conditions, the high altutitude, making forage production, large grassland areas, the richness of flora, natural water sources, the presence of livestock culture mostly made of livestock pasture. When It is assesment from socio-economic aspects, small ruminant breeding has come to the fore in livestock. In total numbers of small ruminant in the provice is 717.843 head. The interest of the value in the North East Anatolia is about 19.3%. If the grassland of provice use at full capacity, the number of small ruminants will be demonstrated that increased almost 59% (about 567.262 head).
In this study, When small ruminant breeding and considering investment opportunities in this area are take into account, There are numerous strenghts in Erzurum province consequently. It is demonstrated that it can provide significant opportunities for investors. The weaknesses of small ruminant breeding for investment and investor was assessed and solution fot the necessary improvement in this regard were discussed. In small ruminant breeding, such as organization, traning, productive variety, product processing and distribution, integration, in production, marketing and product presentation, general issues evaluated both each other and within themselves. Finally, the development of the necessary solutions and policy on this issue is discussed to development and to evaluate all aspects in terms of investors. This work suggested that It is necessary to the determinations of short and long term goals as unprejudices through cooperation among stakeholder such as and that need to develop plans and all private sector, goverment agency, asssociations, stock exchanges and breeders, and that need to develop plans and project for these goals, also.

Keywords: Small ruminant breeding, Erzurum province, investor, production, suggest


Tam metin:

PDF