Economic Analysis of the Performance Traits in Holstein Friesian Bulls Fed Rations Including Sugar Beet Pulp at Different Levels/Siyah-Alaca Tosun Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Şeker Pancarı Posası İlavesinin Ekonomik Analizi

Okan Demir, Sadrettin Yüksel
1.592 254

Öz


Abstract: In this study, the gross profit and economic efficiency of adding sugar beet pulp, assessed as an alternative raw material at different levels in cattle rations were determined. A total of 15 Holstein Friesian bulls at 18 months of age were divided into 3 treatment groups each containing 5 bulls and fed for 154 days. Treatment groups were fed rations containing 60% compound feed and 40% roughage on dry matter basis. The control group (T1) was fed ration containing 60% compound and %40 roughage consisting of 40% dry meadow, 40% dry lucerne and 20% wheat straw, second group (T2) was fed ration including 60% compound and %40 roughage consisting of 40% dry meadow, 40% dry lucerne, 16% wheat straw and 4% sugar beet pulp, third group (T3) was fed ration including 60% compound and %40 roughage consisting of 40% dry meadow, 40% dry lucerne, 12% wheat straw and 8% sugar beet pulp. The T2 group was found to be the most profitable group as a result of the gross profit analysis, and it was detected that the T3 group was more efficient in terms of economic efficiency. As a result, it was found that adding sugar beet pulp into the ration of Holstein Friesian bulls increased the economic effectiveness and profitability.

Keywords: Holstein Friesian bull, performance, sugar beet pulp, gross profit, economic efficiency

Öz: Çalışmada, büyükbaş hayvan besiciliğinde alternatif rasyon materyali olarak değerlendirilebilecek şeker pancarı posasının, rasyona farklı oranlarda dahil edilmesinin brüt kar ve ekonomik etkinliği tespit edilmiştir. Araştırmada, 15 adet 18 aylık genç siyah-alaca tosun, üç gruba ayrılarak 154 gün boyunca besiye alınmıştır. Deneme gruplarına kuru ağırlık cinsinden %60 kesif, %40 kaba yem verilmiştir. Deneme süresince, rasyonda bulunan %40 oranındaki kaba yemin; kontrol grubu (T1)’na %40’ı kuru çayır otu, %40’ı kuru yonca, %20’si buğday samanı olarak, ikinci gruba (T2), kaba yemin %40’ı kuru çayır otu, %40’ı kuru yonca, %16’sı buğday samanı ve %4’ü şeker pancarı posası olarak, üçüncü gruba (T3) kaba yemin %40’ı kuru çayır otu, %40’ı kuru yonca, %12’si buğday samanı ve %8’i şeker pancarı posası olarak yedirilmiştir. Brüt kar analizi sonucunda T2 grubu en karlı olarak belirlenirken, ekonomik etkinlik açısından ise T3 grubunun daha etkin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak siyah-alaca tosunlarla yapılan beside, rasyona şeker pancarı posası ilave edilmesinin ekonomik etkinliği ve karlılığı artırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Siyah-Alaca tosun, performans, şeker pancarı posası, brüt kar, ekonomik etkinlik


Tam metin:

PDF