Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Ve Yem Bezelyesinin (Pisum arvense L.) Gelişimine Etkileri/Effects of Different Irrigation Levels on Growth of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) and Field Pea (Pisum arvense L.)

Sema Deniz Özel, Ahmet Gökkuş, Fırat Alatürk
1.626 266

Öz


Öz: Bu çalışmada, kışlık yem bitkisi olarak yaygın şekilde üretilen Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) ve yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’nin farklı sulama seviyelerindeki (%100, %75, %50 ve %25 tarla kapasitesi) toprak üstü ve toprak altı organik kütle üretimleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Deneme Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri laboratuvarında 15.11.2014 ile 15.05.2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, sulama seviyeleri Macar fiğinde ve yem bezelyesinde bitki boyu, toprak üstü yaş ve kuru kütlesi, toplam kütle, toprak üstü kuru madde oranı ile toprak altı kütlesini önemli düzeyde etkilemiştir. Her iki yem bitkisinde de en yüksek bitki boyu, yaş ve kuru toprak üstü kütlesi, kuru madde oranı ve toprak altı kütlesi genelde %75 sulama seviyesinde belirlenmiştir. En düşük sulama seviyesinde bitkiler en az organik madde üretmişlerdir. Buna göre Macar fiği ve yem bezelyesi yetiştiriciliğinde topraktaki yararlı su %75 tarla kapasitesine indiğinde sulama yapılması uygun görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Macar fiği, tem bezelyesi, toprak üstü kütle, toprak altı kütle

Abstract: The present study was conducted to investigate the effects of different irrigation levels (100, 75, 50 and 25% of field capacity) on above and underground organic biomass production of commonly grown Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) and field pea (Pisum arvense L.). Experiments were carried out in laboratories in Field Crops Department of Çanakkale Onsekiz Mart University between the dates 15.11.2014 and 15.05.2015. Experiments were conducted in randomized plots design with 4 replications. Current findings revealed that irrigation water levels significantly affected plant height, aboveground fresh and dry biomass, aboveground dry matter ratio and underground biomass of Hungarian vetch an Field Pea. The greatest plant height, aboveground fresh and dry biomass, dry matter ratio and underground biomass of both forage plants were obtained from 75% irrigation level. The plants produced the least organic matter at the lowest irrigation level. It was concluded that irrigations in Hungarian vetch and field pea should be initiated when the available soil moisture level dropped to 75% of field capacity. Keywords: Hungarian vetch, field pea, aboveground biomass, underground biomass


Tam metin:

PDF