Alternatif Yakıt Kaynağı Olarak Biyoetanol/Bioethanol as an Alternative Fuel Source

Gülşah Bengisu
2.522 1.529

Öz


Öz: Gelişen dünyada yaşam standartları arttıkça kişi başına düşen enerji ihtiyacı da artış göstermektedir. Bu nedenle asıl problem petrol kullanımının nasıl azaltılacağı değil, ulaşım ve hayatın diğer alanlarında artan enerji talebinin nasıl karşılanacağıdır. Bu durum yenilenebilir enerji kaynaklardan enerji üretimini ön plana çıkarmış ve öncelikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere tüm dünyada artış göstermeye başlamıştır. Son dönemde önemi artan yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerji kaynaklarından üretilen biyoyakıtlar biyodizel ve biyoetanol olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ve ülkemizde alternatif enerji kaynaklarında yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak biyoetanol kullanımı konusuna olan ilgi de giderek artmakta ve biyoetanolün ulaştırma sektöründe önemli bir rol oynayacağı beklenmektedir. Biyoetanol için yapılan araştırma ve geliştirme programlarını teşvik eden unsurlar; dünya petrol rezervlerinin yakın bir zamanda tükenecek olması, petrole olan bağımlılığın azaltılarak enerji güvenliğinin sağlanması, küresel ısınmaya yol açan sera etkisi yapan gazların azaltılması, sürdürülebilir üretim, artan hava ve su kirliliği olarak sıralanabilir. Dünyada biyoetanol kaynağı olarak tatlı sorgum, şeker kamışı, şeker pancarı, mısır, buğday ve selüloz özlü tarımsal ürünler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, biyoyakıt türlerinden biri olan biyoetanolün önemi, Dünya’da ve Türkiye’de üretimi, nelerden ve nasıl elde edildiği, kullanımı hakkında bir derleme yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Biyoetanol, biyokütle, yenilenebilir enerji

Abstract: In the developing world, both the standards of living and energy demand per capita are increasing. Therefore the main problem is not how to reduce oil use, the main problem is how to meet the increasing energy demand on transportation and other areas of life. Then, energy production from renewable energy sources has brought to the fore and began to rise primarily in the developed countries and all over the world. Recently, one of the growing importance of renewable energy sources is biomass energy. Biofuels produced from biomass energy sources encounters as biodiesel and bioethanol. In parallel the positive developments in alternative energy sources, the interest the use of bioethanol and also increasing and bioethanol is expected to play an important role in the transport sector in the world and our country. Researchs and encouraging elements of development programs for bioethanol can be listed as; the world's oil reserves will be depleted in the near future, to ensure energy security by reducing dependence on oil, reduction of greenhouse gases that lead to global warming, sustainable production, air and water pollution. As a source of bioethanol; sweet sorghum, sugar core, sugar beet, corn, wheat and cellulose cored agricultural products  are used in the world. In this study, the importance of bioethanol that is one of the types of biofuels, production in the world and Turkey, what and how it is obtained from, and collection about using were conducted.

Keywords: Bioethanol, biomass, renewable energy


Anahtar kelimeler


Biyoetanol, biyokütle, yenilenebilir enerji

Tam metin:

PDF