Çanakkale Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Lif Kalitesi Üzerine Etkisi/Different Levels of Irrigation Effects of cotton (Gossypium hirsutum L.) Fiber Quality Conditions Grown in Çanakkale

Bahri İzci
1.912 592

Öz


Özet: Bu çalışma, Çanakkale ekolojik koşullarında farklı seviyelerde sulanan Nazilli-84 pamuk çeşidinin (Gossypium hirsutum L.) lif kalite parametrelerinin belirlenmesi amacı ile 2011-2012 yılları arasında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.

Araştırmada materyali olarak yörede tarımı yapılan Nazilli-84 pamuk çeşidi kullanılmıştır. Değişik seviyelerde sulanarak yetiştirilen pamuktan elde edilen kütlüler çırçırlanarak lif ve çiğitlerden çırçır randımanı ve lif kalite parametrelerinden lif inceliği, lif uzunluğu ve mukavemeti değerleri elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre çırçır randımanı açısından değerlendirme yapıldığında sulama uygulamaları arasındaki fark 0.05 önem seviyesinde farklılık gözlenmiştir. Tam sulama ve 2/3 sulama aynı grupta yer alırken en düşük sulama seviyesi olan 1/3 sulama diğer grupta yer almıştır. Lif inceliği irdelendiğinde en iyi sonuç 2/3 sulama seviyesinden elde edilmiştir. Tam ve 1/3 sulama uygulamalarından elde edilen liflerin inceliği istatistiki olarak aynı grupta yer almış ve 0.05 önem seviyesinde iki uygulama arasında fark gözlenmemiştir. Lif uzunluğu bakımından değerlendirildiğinde tam sulama en uzun lif değerini verirken diğer iki uygulamadan 0.05 önem seviyesinde farklılık arz etmiştir. Lif mukavemeti değerleri istatistiki olarak değerlendirilmeye tabi tutulduğunda ise 0.05 önem seviyesinde farklılık gözlenmiş ve iki farklı grup oluşturmuştur. En mukavemetli lif 2/3 sulama uygulamasından elde edilmiştir.

Sonuç olarak, Çanakkale’de tarım alanları içerisinde pamuk ekim alanları miktarının azalması durdurmak için verimde artışlara neden olacak uygulamaların seçilmesinin yanında,  girdi maliyetini azaltacak gereğinden fazla uygulamanın yapılmamasına dikkat edilmelidir. Bu sebeple sulama seviyesinin belirlenmesi Çanakkale pamuk tarımı için büyük önem arz etmektedir. Arazi yapısı ve sulama suyu kalitesine bağlı olmak kaydıyla en uygun uygulamanın toprağı tarla kapasitesine getirecek sulama uygulamasının uygun olacağı, fakat sulamanın sıkıntı olduğu durumlarda pamuk ekim alanlarının korunması için, tarla kapasitesinin 2/3’ü kadar sulama uygulamasının da uygun olabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, sulama, lif kalitesi, Nazilli-84

Abstract: This study Canakkale ecological conditions at different levels of irrigated Nazilli-84 cotton variety (Gossypium hirsutum L.) fiber quality parameters specified for the purpose in 2010-2011 between the randomized block design with 3 replications was conducted as.

In the study material in the area cultivated cotton varieties Nazilli-84 was used. Obtained from irrigated cotton grown at different levels of fiber and seed Kutlu ginning and fiber quality parameters of the fiber fineness, fiber length and strength values were obtained.

According to the results obtained in this study ginning evaluation is made in terms of the difference between the 0.05 significance level irrigation practices differences were observed. Full irrigation and 2/3 irrigation, while in the same group with the lowest level of irrigation irrigation third took place in other groups. Fiber fineness are concerned the best results were obtained at 2/3 irrigation. Full and 1/3 irrigation the application obtained from the fineness of the fibers located in the same group and the statistical significance level of 0.05 was observed differences between the two applications. When evaluated in terms of fiber length full irrigation value of long fibers while the other two irrigation application 0.05 significance level was different. Fiber strength when subjected to statistical evaluation values the 0.05 significance level differences were observed and create two different groups. Strength fibers obtained from the application of water was 2/3 irrigation.

As a result, in agricultural areas in Çanakkale reduction in the amount of cotton acreage to stop the practices that have led to improvements in the efficiency of the next election, which will reduce input costs should be taken to make the application more than necessary. For this reason, determining the level of irrigation for cotton farming Çanakkale is of great importance. Terrain and irrigation water quality, subject to the most appropriate application of the soil to field capacity to bring irrigation practices would be appropriate, but irrigation shortages where cotton acreage for the protection, field capacity, 2/3 of the irrigation practices also would be appropriate to say.

Key words: Cotton, Irrigation, Fiber Quality, Nazilli-84


Anahtar kelimeler


Pamuk, sulama, lif kalitesi, Nazilli-84

Tam metin:

PDF

Referanslar


Açıkgöz, N., İlker, E. ve Gökçöl, A. 2004. Biyolojik araştırmaların bilgisayarda değerlendirilmeleri. Ege Üniversitesi Tohum Teknoloji ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 2, İzmir, s, 2 Anonim, 2007. www.dtm.gov.tr

Anonim, 2008. Çanakkale Tarım Ürünleri İstatistiği. Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü. Çanakkale. Anomim, 20 http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m= CANAKKALE .

Aydemir, M. 1968. Azot ve Su Gelişim Faktörlerinin Pamuk Verimine Etkileri. Nazilli Bölge Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 4. Nazilli.

Aydemir, M. 1982. Pamuk (Islahı, Yetiştirme Tekniği ve Lif Özellikleri). Nazilli Bölge Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayın No:33. Nazilli.

Bielorai, H. 1973. The Irrigation of Cotton. 'Arid Zone Irrigation. Edit, by B. Yaran ve ark., ' Eco. Stu. S, Chapp. and Hail Lim., London.

Doorenbos, J. and Ah. Kassam. 1979. Yield Response to Water. Irrigation and Drainage Paper No: 33, FAO, Rome.

Emiroğlu, Ş.H. 1970. Değişik Sulama, Gübreleme ve Ekim Mesafesi Şartları Altında Coker Pamuğunun Verimle İlgili Vasıfları Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınlan. Yayın No: 157, İzmir.

Emiroğlu, Ş.H. ve A. Gürel,1997. Pamuk üreticileri için bir sohbet TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Mart-Nisan Bülteni, İzmir.

Ersin, B. 1981. Menemen Ovası Koşullarında Pamuğun Değişik Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Erkenciliğe ve Verimine Etkisi. Menemen Bölge Topraksu Araştırma Enst. Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 75. Menemen.

Gürel, A., Akdemir, H., Emiroğlu, Ş. H., Kadoğlu, H. ve Karadayı, H. B., 2000, Türkiye Lif Bitkileri, Tarım Haftası 2000 Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi (1721 Ocak). Milli Kütüphane, Ankara.

Harem E. 2001, Türkiye’de Tescil Edilen Yerli ve Yabancı Pamuk Çeşitleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 62, Nazilli.

Kochetkov, V.V. 1976. Effect of Different Preirrigation Soil Moisture Contents on Flov/er and Boll Formation and Sheddings in Cotton. Tashkent, Uzbela.

Longenecker, De. and L.J. Erte; 1968. Irrigation Water Management. Rep. From 'Cotton1 The Iowa Stat. Univ. Press. Ames. Iowa, USA.

Marani, A., Y. Fuchs 1964. Effect of the Amount of-Water Applied as a Single Irrigation on Cotton Under Dryland Conditions. Agron. J. 56: 281.

Özüdoğru, T. ve N.Çakaryıldırım, 2006, Pamuk Durum ve Tahmin: 2005/2006, Tekstil ve Mühendis, Tekstil Mühendisleri Odası Yayını, Ocak 2006, Yıl:13, Sayı:61.

Özüdoğru, T., 2013. Durum ve Tahmin Pamuk. 2011-2012. Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Ankara.

Özölçüm, V. 1991. Kurak Koşullarda Gübreleme ve Bitki Su Düzeni İlişkileri. TYUAP Ege-Marmara Dilimi, Tarla Bitkileri Grubu ABAV Toplantısı Bildirileri. Ege Tar. Ar. Ens. Müdürlüğü. Menemen.