Kültürteknik Faaliyetlerinin Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Gelişimi Üzerine Etkisi ve Erzurum Örneği /Effects Of Agricultural Infrastrcuture Development Activities Of Villages On Rural Settlement Development And Erzurum Sample

Bahar KOCAMAN, A. Vahap YAĞANOĞLU, Recep YANIK
1.498 487

Öz


Özet: Kırsal yerleşimlerin kültürteknik çalışmalar yönüyle genel sorunlarının ele alındığı bu araştırmada, Erzurum İli Pasinler İlçesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri oldukça alt seviyede olan iki köy seçilerek bu köylerin yerleşim ve sosyo-ekonomik sorunları belirlenmiş ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir. Köylerin kültürteknik yönüyle eksiklikleri anket yoluyla saptanarak bu sorunların çözümü amacıyla TEMA Vakfının desteği alınarak söz konusu köylerin özellikle alt yapı itibarı ile geliştirilmeleri ve köylerin fiziksel düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Üç yıl süren çalışma sonucunda tekrar köylülerle görüşülerek memnuniyet durumları saptanmıştır. Söz konusu köylerde ahırların düzenlenmesi, hayvan su içme savaklarının yapılması, köylere içme ve kullanma suyu sağlanması, köy konutlarının düzenlenmesi ve doğal atık su arıtma tesisinin oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Proje bitiminde ele alınan her iki köyün de sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin arttığı, köylerin fiziksel olarak iyileştiği yaşam kalitesinin yükseldiği, tarımla uğraşan kırsal yerleşim halkının daha mutlu bir düzeye geldiği gözlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Kırsal yerleşim, Kırsal kalkınma, Katılımcı kırsal kalkınma, Kırsal alan fiziki planlaması

 

Abstract: This study investigates the problems of rural settlements based on the general aspects of agricultural infrastructure studies. For this aim two villages of Erzurum Pasinler Province with quite low-level socio-economic development were selected. Deficiencies of agricultural infrastructure were identified through a survey study, and development of infrastructure and physical arrangement of the villages were done with the support of TEMA Foundation. The happiness of the villagers was tested again after 3 years. Arrangement of houses, animal barns, and animal drinking water supplies, provision of drinking and usage water and construction of a natural waste water treatment plant was done in these villages. Results obtained have shown that socio-economic development levels of both villages were increased, thus villager's life increase to prosperous level.    

Key words: Rural settlements, Rural development, Participatory rural development, Rural physical planning.

 


Tam metin:

PDF