AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması/A Comparison of the Agricultural Structure of EU Countries and Turkey

Ahmet Semih UZUNDUMLU
2.134 2.212

Öz


 

Özet: 2007 yılı itibari ile 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği, 430 milyon hektar alana ve yaklaşık 500 milyonluk nüfusa sahip bir entegrasyondur. Bu entegrasyonda kişi başına GSYİH 25.262 € olup, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde tarımın payı %2 ve tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı ise %5,8'dir. Türkiye ise 81 ilden oluşan 78,3 milyon hektarlık yüz ölçüme ve yaklaşık 70 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği'nin aday bir ülkelerinden biridir. Türkiye'de kişi başına GSYİH 7.061 €  olup, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde tarımın  payı %8,5 tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı ise %27,6'dır. Avrupa Birliğinin tarım arazisi varlığı 123,5 milyon ha ve tarımsal işletme sayısı 13,7 milyon ve ortalama işletme büyüklüğü 12,6 ha iken, Türkiye'nin tarım arazisi ise 18,4 milyon ha ve tarımsal işletme sayısı 3,1 milyon ve ortalama işletme büyüklüğü 6,1 ha'dır.  Türkiye ile Avrupa Birliği tarımı bazı ölçütlerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin hem tarımsal arazi varlığı hem de hayvan sayısı bakımından Avrupa Birliği ülkelerine göre önemli sayılabilecek bir varlığa sahip olmasına rağmen  hem bitkisel hem de hayvansal üretimde bulunan işletmeler oldukça küçük olup, bu işletmeler genelde aile ihtiyaçlarını karşılamakta artan üretimi pazara sunmaktadır. AB ülkelerindeki işletmeler geneli pazara yönelik üretim yapan büyük işletmelerdir.

Anahtar sözcükler: Türkiye, Avrupa birliği, Tarım

 

A Comparison of the Agricultural Structure of EU Countries and Turkey

 

Abstract: The EU, which comprises 27 countries as of 2007, is an integration with an area of 430 million hectares and a population of approximately 500 million. In this integration the GDP (gross domestic product) per capita is 25.262 € while the agriculture has a share of 2% in GDP and the share of agricultural employment within the total employment is 5.8%. As for Turkey, it is one of the candidate countries of European Union with an area of 78.3 million hectares, 81 cities and a population of about 70 million. In Turkey, the GDP per capita is 7.061 €   while the share of agriculture in GDP is 8.5% and the share of agricultural employment within total employment is 27.6%. The European Union's agricultural land is 123.5 million ha, the number of agricultural businesses is 13.7 million and the average business size is 12.6 ha whereas in Turkey the agricultural land is 18,4 million ha, the number of agricultural businesses is 3.1 million and the average business size is 6.1 ha.  Although Turkey has a relatively significant amount of assets compared to the EU in term of some criteria, businesses involved in herbal and animal production are considerably small-scaled and these businesses are generally oriented towards meeting family needs and sell their excess in production to the market. Businesses in the EU countries are generally large scale businesses which maintain production for the market.

Key words: Turkey, European Union, Agriculture

 


Tam metin:

PDF