AB ve Türkiye’de Hayvancılık Politikalarındaki Son Gelişmelerin Uyum Süreci Açısından Karşılaştırılması/Comparison of Recent Developments regarding Husbandry Policies in EU and Turkey in Terms of the Harmonization Process

Nuray DEMİR
2.673 1.079

Öz


Özet: AB ve Türkiye'de hayvancılık politikalarındaki son gelişmelerin uyum süreci açısından karşılaştırılarak hayvancılık politikalarının değerlendirilmesi ve bazı çıkarımların yapılması çalışmada amaçlanmaktadır.

Türkiye'de AB'ne uyum kapsamında 2006-2010 yılları arasında Tarım Stratejisi ve 2013 yılına yönelik Hayvancılık Stratejisi Belgeleri yayınlanmış ve hayvancılık politikaları bu belgeler kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında hayvan sağlığı için aşılama, et ve süt verimliliğinin artırılmasını esas alan suni tohumlama ve doğan buzağı desteği gibi politikalar uygulanmış ancak elde edilen ürünlerin AB kalite standardına uygun olmasına yönelik ve AB'inde özellikle son yıllarda uygulanan politikalar içerisinde büyük önem taşıyan üretim hijyeni, hayvansal üretimde piyasa alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde ihtisaslaşma ve gıda güvenliğine yönelik politikaların uygulanmasında geç kalınmıştır. Politikaların bütün olarak ele alınması ve bu politikalarla AB'inde uygulanan politikaların karşılaştırılması, tam üyelik sürecinde olan Türkiye'de hayvancılık sektöründe gelinen noktanın belirlenmesi ve mevcut politikaların düzenlenmesi ve yapılacak politikalara da yön verilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda çalışma, daha önce konu ile ilgili olarak yapılmış olan çok sayıda literatürün incelenmesi suretiyle hayvancılık politikalarının mevcut durumunun ortaya konulması ve politikaların gelecekteki uygulamalarıyla ilgili çalışmaların derlenmesiyle oluşturulmuştur.

Çalışma sonuçlarına göre, Türkiye'de karlı ve ihtisaslaşmış bir hayvancılık sektörünün oluşturulmasına çalışılıyorsa, hayvancılıkta uygulanan politikaların, ürünlerde verimliliği artırmanın yanısıra kaliteli ürün standardının sağlanması gerektiği görülmektedir. Mevcut trendler, hayvancılık sektöründe belirtilen anlamda yapısal iyileşmelerin beklenen hızlılıkta olmadığını göstermektedir. Bu durumda hayvancılık politikalarının sektördeki iyileşmeleri daha hızlandıracak bir yapıda olması gerektiğini göstermektedir. Dış ticarette ve özellikle AB piyasasında sektörün daha rekabetçi bir konuma gelmesine açısından yaygın, etkin ve sektörü dönüştürücü politikaların güçlü ve kararlı bir irade ile oluşturulmasının ve uygulanmasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: AB, Türkiye, Hayvancılık, Tarımsal politika

 

Abstract: The purpose of this study is to compare the recent developments regarding husbandry policies in EU and Turkey in terms of the harmonization process, assess the husbandry policies and make some implications.

In Turkey, Agricultural Strategy document between 2006-2010 and Livestock Strategy document aimed at 2013 were published within the context of harmonization with EU and husbandry policies were rearranged within the frame of these documents. Some politics, such as fertilization for animal health, artificial insemination which grounds on increase of meat and milk yield, and calf support that originates from the artificial insemination were executed within the context of these arrangements; however, it was too late to execute the policies aimed at making the obtained products in accordance with the EU quality standards, the production hygiene, reinforcement of the infrastructure of the market in animal production, specialization in production and the food security that have become important in policies applied especially recently in EU. Approaching the policies as a whole and the comparing these policies with those applied in EU are very important in terms of determining the present situation of the livestock sector in Turkey, which is in the process of full membership, arranging the present policies and directing the politics to be performed. In that context, this study was conducted by examining numerous studies previously conducted related to the subject  revealing the present situation of husbandry policies and compiling the studies regarding the future executions of these policies.

According to the study results, in order to constitute a profitable and specialized livestock sector in Turkey, it is required that policies applied in husbandry increase the yield in products and enable the quality product standard. Existing trends show that the structural improvements have been not as rapid as expected in the livestock sector. In this case, husbandry policies should have such a structure to accelerate the improvements in the sector. It is thought that in order to make the sector more competitive in foreign trade and especially EU market, it is inevitable to constitute and execute common and efficient policies, which would transform the sector, with a strong and determined will. 

Key words: EU, Turkey, Husbandry, Agricultural policy

 


Tam metin:

PDF