Bazı Ahududu Çeşitlerinin (Rubus ideaus L.) Oltu (Erzurum) Ekolojisine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma / A Research on the Adapatıon of Some Rasberry (Rubus Ideaus L.) Cultivars ın Oltu (Erzurum) Ecological Conditins

Mücahit Pehluvan, Muharrem Güleryüz
1.631 559

Öz


Özet: Oltu şartlarında, 1999 ve 2000 yıllarında yürütülen bu çalışmada, yerli ve yabancıorijinli 9 ahududu çeşidinin (Heritage, Rubin, Canby, Newburg, Cola, Bursa Boduru, HollandaBoduru, Summit, Tuleman) adaptasyon kabiliyeti belirlenmeye çalışılmıştır. Denemedeçeşitlerin fenolojik, bitkisel, pomolojik ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. ÇeşitlerdenHeritage, Hollanda Boduru ve Summit hem yaz ve hem de güz döneminde mahsülverirken, diğer çeşitler yalnızca yaz döneminde mahsül vermişlerdir. Her bir yılda eldeedilen veriler Tesadüf Blokları deneme desenine göre analiz edilmiştir.Araştırma sonuçlarına göre Newburg, Hollanda Boduru, Summit ve Heritage çeşitlerinsırasıyla 313.60, 296.20, 293.70 ve 256.60 g meyve/sürgün ile yaz dönemi için en verimliçeşitler olarak belirlenmişlerdir. Ayrıca bu çeşitler sırasıyla 1.97, 2.66, 2.07 ve 2.40 g ortalamameyve ağırlığına; % 9.04, % 7.77, % 9.92, % 10.73 suda çözünebilir kuru maddemiktarına ve 15.80, 18.50, 31.95, 30.03 mg/100 g C vitamini içeriğine sahip oldukları saptanmıştır.Sonuç olarak yılda iki ürün veren Heritage, Hollanda Boduru ve Summit çeşitleriile yılda tek ürün veren Newburg çeşidinin diğer çeşitlere göre yörede daha iyi adapte olduklarıbelirlenmiştir.Anahtar kelimeler: Ahududu, adaptasyon, Oltu
Abstract: This study was conducted to determine adaptation characteristics of nineraspberry varieties such as Heritage, Rubin, Canby, Newburg, Cola, Bursa Dwarf, HollandDwarf, Summit and Tulamen grown in Oltu ecological conditions during 1999-2000 years.For this aim, phenological characteristics, vegetative growth performance and physicochemicalproperties of fruits were determined. Among these cultivars, Heritage, HollandDwarf and Summit yield twice a year, both summer and fall season, whereas the othersyield just once a year. The obtained data for each year were analyzed using RandomizedBlock Design.According to the study results, Newburg, Holland Dwarf and Summit cultivars yielded313.60, 296.20, 293.70 g per cane respectively and they were determined to be the mostproductive cultivars. Also, these cultivars had 1.97, 2.66 and 2.07 g average fruit weightand 9.04, 7.77 and 9.92 percent total soluble solid while they had 15.80, 18.50 and 31.95mg/100 g ascorbic acid content respectively. As a result, it was concluded that Heritage,Holland Dwarf and Summit primocane raspberry cultivars and Newburg floricane raspberrycultivar could be recommended for raspberry breeders in the region.Key words: Raspberry, adaptation, Oltu

Tam metin:

PDF