Çiftçi Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği/Determination of Farmer aims with Fuzzy Pair Wise Comparison Method : The Case of Erzurum Province

Emine İkikat Tümer, Avni Birinci, Bülent Miran
1.557 629

Öz


Özet: Bu çalışmada, bulanık eşli karşılaştırma yöntemi ile çiftçilerin tarımsal üretime ilişkinolası amaçların önceliklerini belirlemek hedeflenmiştir. Erzurum ilindeki çiftçilere yediamaç sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre çiftçilerin "Borçları azaltmak" amacına en fazlaönemi verdikleri belirlenmiştir. Yöredeki çiftçilerin "En az riskli üretim yapmak" amacınaen az önemi verdikleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Amaç, Bulanık Eşli Karşılaştırma, Erzurum.
Abstract: The aim of this study is to determine the priorities of farmers' probableobjectives related to agricultural production using Fuzzy Pairwise Comparison. Sevenobjectives were given to the farmers in Erzurum province. As a result of the analysis showthat the most important objectives of farmers are "to reduce dept". The least importantobjectives of farmers are "to produce with the least risk".Keywords: Objective, Fuzzy Pair Wise Comparison, Erzurum.

Tam metin:

PDF