Ambalajlı Su Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği/Determination of Factor Affecting Bottled Water Comsumption: The Case of Keçiören County of Ankara Province

Emine İkikat Tümer, Avni Birinci, Çağatay Yıldırım
2.417 922

Öz


Özet: Bu çalışmada; hızla gelişen ambalajlı su sektöründe, tüketicilerin ambalajlı su tüketimindeetkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ili Keçiörenilçesinde 271 tüketiciden anket yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen verilere uygulananFaktör Analizi sonucunda "Üretim safhası", "Duyusal özellikler", "Reklam", "İşleme" ve"Pazarlama" faktörlerinin ambalajlı su tüketiminde etkili olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Ambalajlı su, Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, Ankara.
Abstract: The objective of this study is to determine the factors in Keçiören Countyaffecting the consumption of bottled water which is a rapidly growing sector in theeconomy. The data was collected through questionnaires conducted with 271 consumers inKeçiören district. As a result of the Factor Analysis of the data, it has been determined thatthe factors such as "production processing", "sensory characteristics", "advertisement","processing", "marketing" have been effective in the consumption of bottled water.Keywords: Bottled water, Factor Analysis, Cluster Analysis, Ankara

Tam metin:

PDF