Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Akış Güvenliğinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Relıable Flow in the Scale of World and Turkey

Aynur Fayrap, Aydın Balı
1.572 703

Öz


Özet: Küresel iklim değişikliği dünyanın değişik yerlerinde su kaynaklarının konum vemiktarlarında belirsiz azalma ve artışlara yol açarak su çevriminde değişkenliklere yolaçmaktadır. Bu oluşumlar 'Akış Güvenliği' kavramını gündeme getirmiştir. Su miktarınınyanında kalitesi de bu günün önemli su konuları arasına girmektedir. Değişen toprak kullanımıve toprak yönetim uygulamaları (tarım kimyasallarının kullanılması gibi) hidrolojikdüzeni değiştirmektedir. Sonuç olarak, su kaynaklarının miktar ve kalitesi olumsuz yöndeetkilenmektedir.Su kıtlığı bir bölgede kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1.000 m³'ün altınadüştüğü durum olarak tanımlanır. Fert başına 2.000 m³ eşik değeri ise su problemi yaşandığınıngöstergesidir.Sanıldığı gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Aksine gerekli önlemler alınmaz isegelecekte su sıkıntısı çeken bir ülke olacaktır. Ülkemizin coğrafik yapısından kaynaklanannedenlerle su kaynaklarını kontrol etme güçlüğü; yağış ve su kaynaklarının dengesiz dağılımı;kısa vadeli, bölgesel, ayrı planlar vasıtasıyla su kaynaklarından yararlanılması gibinedenlerle ülkemizin akış güvenliği risk altına girecektir. Su havzasına dayalı bütünleştirilmişsu yönetimi uzun vadeli planlamaları uygulanmalıdır.Bu çalışmada, Dünya ve Türkiye ölçeğinde akış güvenliği değerlendirilmiştir.Anahtar kelimeler: Akış güvenilirliği, küresel iklim değişikliği
Abstract: Changes in hydrological cycle have been experienced as the result of the globalclimate change which may have caused undetermined increase or decrease in the locationand reserve of water resources which are already undetermined in various parts of theworld. These events have put the concept of "Reliable Flow" into agenda. Among today'ssubject matters related to water, water quality in addition to its amount is an importantissue. Altered land use and land management practices (e.g. the use of agrochemicals) havechanged hydrological cycle. As a consequence, amount and quality of water reserves areconsistently worsening.Water shortage is defined to be the reduction of annual useable water amount per capitaunder 1.000 m³ in an area. A threshold value of 2.000 m³ per capita is the indicator of thewater problem being experienced in the area.Contrary to the common belief, Turkey is not a country rich in water reserves. Furthermore,if required measures are not taken, it may be among the countries which will experiencewater shortage. Reliable flow of the country is likely to be under risk due to the reasonscaused by the factors such as difficulties in controlling water reserves resulting from geographicalstructure, unbalanced distribution of rainfall and water reserves and the utilisationof water reserves through short term, regional, and distinct planning efforts. Integrated andlong term water management plans should be implemented based on watersheds.In this study, reliable flow was evaluated in the scale of World and Turkey.Keywords: Reliable flow, global climate change

Tam metin:

PDF