Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri/The Effects of Heavy Metals on Plants

Melih Okcu, Elif Tozlu, A.Metin Kumlay, Mücahit Pehluvan
4.720 8.315

Öz


Özet: Doğayı kirleten unsurlardan biri olan ağır metallerin bitkilerin vejetatif organlarınımakroskobik, mikroskobik ve fizyolojik olarak etkilediği bilinmektedir. Bu olumsuz durumdansadece bitkilerin vejetatif organları değil aynı zamanda generatif organları ve doğadaaktif yaşamlarını sürdüren bütün canlılar etkilenmektedir. Yüzyıllar boyunca insanlarağır metallerin etkilerini bilmeden takı, silah, su borusu v.b çeşitli amaçlar için kullanmışlardır.Sanayileşme ile birlikte ağır metal içeren kömürlerin yakılmaya başlanması ile endüstribölgelerinde ve her geçen gün artan trafik yoğunluğuna maruz kalan dünyamız veülkemizde birçok kirleticiyle beraber ağır metallerin de çevredeki miktarlarının artmasısonucunda ağır metal kirliliği aşırı boyutlara ulaşmıştır.Bu maddeler, sadece organizmalarda birikmekle kalmayıp, aynı zamanda gıda zincirlerinidolaşarak ekosistemlerde tehlikeli yoğunluklarda uzun süre kalabilirler. Ağır metallerindoğada yayınımları göz önüne alındığında, metallerin yayılmasına ve ekosistemde zararvermesine daha çok insanın neden olduğu görüşü hakimdir. Sürekli ve kullanıma bağlıkirlenme, çevrede oldukça fazla ağır metal içeriğine ve yoğunluğuna neden olmaktadır. Buyoğunluk neticesinde doğada bulunan bitkiler olumsuz yönde etkilenmekte ve elde edilenürünler sağlık açısından son derece tehlike arz etmektedir. Bu derlemede ağır metaller vebunların bitkiler üzerine etkileri incelenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Bitkiler, Kirleticiler, Metal Yayınımı
Abstract: One of the factors that are polluting the nature of the heavy metal vegetativeorgans of plants macroscopic, microscopic and physiological effect is known as. Thisnegative situation is not only plants but also in vegetative organs and generative organscontinue their active life in nature, all living things are affected. For centuries, human havebeen using heavy metals with various aims such as jewellery,weapon or water pipe withoutknowing their effects. With the starting of burning of the coals including metal along withindustrilization, in industrilized regions and in our world and our country undergoing to theintensity of traffic everyday, in the result of increasing of the amount of heavy metals alongwith a number of pollutant the pollution of heavy metal has reached in excesivedimensions.These substances can not only stay with organizims but also can remain for long time witha dangerous densities by moving the chains of food in ecosystems. When the sprit of heavymetals in nature was considered, it is dominant view that human caused metals to give harmecosystem and spread in nature. The pollution depending on being constant and usingcaused the intense and much more metal contents in enviroment. İn the result of thisintensity the plants in the nature have been effected negatively, and the product obtainedshows dangerous over regards health. In this review, heavy metals and thier effects onplants was to examine.Key Words: Heavy Metals, Plants, Pollutants, Metal Diffusion

Tam metin:

PDF